استئومیلیت مزمن چگونه درمان می شود؟؟


استئومیلیت مزمن چگونه درمان می شود؟؟

استئومیلیت مزمن چگونه درمان می شود ؟؟

 استئومیلیت مزمن تقریباً همیشه عارضه استئومیلیت حاد است و استافیلوکوک ها (شایعترین)، استرپتوکوک، پنوموکوک و باسیل تیفوئید از جرم های شایع هستند. این عارضه غالباً در استخوانهای بلند دیده می شود و بیشتر یک انتهای استخوان را درگیر میکند (البته گاهی درگیری کل استخوان وجود دارد). گاهی یک فیستول به سمت سطح پوست راه باز میکند. استخوان در استئومیلیت مزمن متراکم تر میگردد و نمای «لانه زنبوری» پیدا میکند.شایعترین علامت بیماری، خروج ترشح چرکی (دایم یا متناوب) از فیستول و وجود درد میباشد. در معاینه، ضخیم شدگی استخوان، فیستول و اسکار ناشی از بهبود آنها مشهود است.در گرافی، افزایش دانسیته استخوان (اسکلروز) و نمای «لانه زنبوری» و Sequestrum ممکن است دیده شود.در اسکن استخوان، افزایش جذب داریم. گاهی در بیماری منتشر، CT در ارزیابی آبسه ها و Sequestra و تصمیم برای جراحی کمک کننده است.عوارضں استثومیلیت مزمن شامل شکستگی ھائی پاتولوژیک، بیماری آمیلوئیدوز و ندرتاً ایجاد کار سینوم اسکواموس سل در فیستول می باشد. درمان Flare-up یک استئومیلیت، شامل مصرف آنتی بیوتیک و استراحت می باشد. تخلیه آبسه ها و Sequestraها نیز در درمان جای دارند. آبسه Brodie فرم خاصی از استئومیلیت مزمن است که معمولاً به دنبال استئومیلیت حاد ایجاد نمی شود. معمولاً شکلی گرد یا بیضی دارد و غالباً نزدیک متافیز دیده می شود که اطراف آن اسکلروزه میباشد. معمولأ دارد مبهم، شایعترین علامت بیماری است. انجام عمل جراحی اقدام درمانی مناسب در این بیماری است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد