استخوان ساکروم (خاجی) یکی از استخوان های لگن خاصره


استخوان ساکروم (خاجی)  یکی از استخوان های  لگن خاصره

استخوان ساکروم (خاجی)  یکی از استخوان های  لگن خاصره

 در زنان پهن ترو کوتاه تر است. دارای ۴ سطح (قدامی یا لگنی، خلفی یا دور سال، طرفی راست و چپ)، یک قاعده و یک رأسی میباشد.

قاعدہ

از سطح فوقانی S1 تشکیل شدہ است وبا L5مفصل میشود و زاویه ساکروورتبرالی را میسازد. لبه فلامی تنه S1 پرومونتوریوم (دماغه) ساکروم نام دارد. سطح فوقانی قسمت طرفی ساکروم شبیه بال است و بعضی به آن بال خاجی میگویند. سوراخ مهره ای سه گوش است. در محل اتصال تیغه ها به هم به جای زایده خاری، تکمه خاری قرار دارد.

سطح قدامی

دارای ۴ جفت سوراخ ساکرال لگنی (قدامی) است که با مجرای ساکرال ارتباط دارند و از آنها شاخه های ونترال اعصاب ساکرال (۱ تا ۴) و شریان های ساکرالی طرفی عبور میکنند.

سطح خلفی

در خط وسط آن، ستیغ ساکرال میانی (median) دیده میشود که از به هم جوش خوردن زواید خاری مهره های ساکرال ساخته می شود. در طرفین این ستیغ، ستیغ های ساکرال واسط (intermediate) راست و چپ قرار دارند که از به هم جوش خوردن زواید مفصلی تشکیل میگردند. در خارج ستیغ واسط، ۴ سوراخ ساکرال دور سال (پشتی) قرار دارد که به مجرای ساکرال راه دارند و از آنها شاخه های دور سالی اعصاب ساکرال (۱ تا ۴) عبور می کنند.  در سمت خارج این سوراخ ها، ستیغ ساکرالی طرفی (lateral) دیده میشود که از جوش خوردن زواید عرضی حاصل می شود. در زیر آخرین تکمه خاری، هیاتوس ساکرالی قرار دارد که در اثر فقدان لامیناهای SS ایجاد میشود. اضلاع طرفی هیاتوس توسط زوایه مفصلی S.S ساخته میشود که به طرف پایین کشیده شده، شاخه ای ساکروم را میسازند.

سطح طرفی

در قسمت پهن بالایی آن یک رویه مفصلی بزرگ (برای استخوان هیپ) به نام سطح گوشی وجود دارد. راسری، توسط سطح تحتانی Ss ساخته میشود و دارای یک رویه مفصلی بیضی شکل برائی کو کسیکس می باشد،

مجرای ساکرال

در طرفین آن ۴ سوراخ بین مهره ای قرار دارد که توسط سوراخ های ساکرال لگنی و پشتی به ترتیب با حفره لگنی و پشت ارتباط دارند. این مجراحاوی الیاف دم اسبی نخاعی و لایه های مننژ است. فیلومترمینالیسی از هیاتوسی ساکرال خارج شده، به سطح خلفی دومین مهره کوکسیژثال ختم میگردد. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد