استخوان فمور (ران)درازترین و قویترین استخوان بدن


استخوان فمور (ران)درازترین و قویترین استخوان بدن

استخوان فمور (ران)درازترین و قویترین استخوان بدن

 درازترین و قویترین استخوان بدن است و شامل انتهای فوقانی، تنه و انتهای تحتانی میباشد. انتهایی فوقانی در آن عناصر زیر دیده میشود: ۱- سر ۲- گردن ۳ - تروکانتر بزرگ ۴- تروکانتر کوچک ۵ - خط اینترتروکانتریک (رابط تروکانترهای بزرگ و کوچک از طرف جلو) ۶- ستیغ اینترتروکانتریک (رابطه تروکانترهای بزرگ و کوچک از عقب) سر درون حفره مفصلی استابولوم قرار میگیرد. مرتفع ترین قسمت کنار فوقانی تروکانتر بزرگ، رأس یا آپکسی تروکانتر نام دارد. بر روی سطح داخلی تروکانتر بزرگ، بلافاصله در زیر آپکسی، حفره تروکانتر وجود دارد. در قسمت فوقانی ستیغ اینترتروکانتریک، تکمه چهارگوش قرار دارد.

تنه

در آن عناصر زیر دیده میشود: ۱ - لینثا آسپرا ۲- خط اسپیرال (لبه داخلی لینثا اسپرا در بالا) ۳- خط پکتینثال ۴-برجستگی گلوتئال ۵- خط سوپراکوندیلار خارجی ۶- خط سوپراکوندیلار داخلی ۷- سطح پوپلیتشال ۸- تکمه ادوکنور سطح داخلی تنه، فاقد اتصالات عضلانی میباشد. انتهایی تحتانی، از دو کوندیلی داخلی و خارجی تشکیل شده است که در عقب توسط حفره بین کوندیلی از هم فاصله دارند. قسمتی از سطوح مفصلی کوندیل ها که مربوط به استخوان تیبیا و منیسکهای آن است، در انتهای دیستال و قسمت خلفی کوندیلها قرار دارد تا فالکسیون زانو را به طور کامل تضمین کند.  سطوح مفصلی در جلو با هم مخلوطشده، به سطح مفصلی پاتلار می پیوندند. در سطح داخلی کوندیل داخلی، اپیکوندیل داخلی و در نیمهٔ خلفی سطح خارجی کوندیل خارجی، اپیکوندیل خارجی دیده می شود. حفره بین کوندیلی در بالا توسط خط بین کوندیل و در پایین توسط لبه سطح مفصلی محدود می شود. به دیواره خارجی این حفره (مربوط به کوندیل خارجی)، رباط کروسیت قدامی و به جدار داخلی آن (مربوط به کوندیل داخلی)، رباط کروسیبیات خلفی میچسبد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد