استخوان لاکریمال کوچکترین و شکننده ترین استخوان جمجمه


استخوان لاکریمال کوچکترین و شکننده ترین استخوان جمجمه

استخوان لاکریمال کوچکترین و شکننده ترین استخوان جمجمه

  کوچکترین و شکننده ترین استخوان جمجمه میباشد. در سطح خارجی آن ستیغ لاکریمال خلفی قرار دارد و در قسمت قدامی این سطح ناودان لاکریمال وجود دارد. در سطح داخلی استخوان لاکریمال، زایده نزولی استخوان لاکریمالی به چشم میخورد که قسمت فوقانی ناودان نازولا کریمال را به مجرا تبدیل می کند. مجرای نازولا کریمالی به مثاتوس تحتانی بینی باز می شود.اعصاب مغزی یا جمجمه‌ای(به انگلیسی: Cranial nerves) قسمتی از دستگاه عصبی محیطی هستند که از هسته‌های ساقه مغزمنشاء می‌گیرند (به جز عصب بویایی و بینایی). تعداد اعصاب مغزی، دوازده جفت است. به غیر از اعصاب بویایی و بینایی که در حقیقت قسمتی از دستگاه عصبی مرکزیهستند، بقیه آن‌ها همانند اعصاب نخاعی، جزئی از دستگاه عصبی محیطی به شمارمی آیند.  در ارتباط با نخاع، ۳۱ جفت عصب نخاعی از نخاع منشعب می‌شوند. از تفاوت‌های مهم این دو بخش دستگاه عصبی محیطی نسبت به هم، این است که در اعصاب مغزی برخلاف اعصاب نخاعی، تقسیم پیوسته و منظمی به ریشه‌های قدامی (پیشین) و خلفی (پسین) وجودندارد.این مسئله، بیشتر به علت تکامل و پیچیده‌تر بودن اعصاب مغزی در مقایسه با اعصاب نخاعی است. اعصاب مغزی، عملکرد حسی خالص یا حرکتی خالص و یا عملکرد حسی-حرکتی دارند.  عصب بویایی و بینایی فقط حسی هستند، درحالی که اعصاب مغزی مربوط به حرکات چشم (زوج‌های ۳٬۴٬۶)، زوج ۱۱ و زیرزبانی (عصب دوازدهم) فقط نقش حرکتی دارند. برخی از این اعصاب، همانند زوج‌های ۹٬۷٬۵ و ۱۰ مختلط (حسی-حرکتی) هستند. عصب هشتم مغز، اساساً یک عصب حسی است که در تعادل بدن نیز نقش دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد