استخوان ماندیبل, استخوان متحرک جمجمه


استخوان ماندیبل, استخوان متحرک جمجمه

استخوان ماندیبل, استخوان متحرک جمجمه

 تنها استخوان متحرک جمجمه است و دارای یک تنه و دو شاخ  می باشد.در سطح خارجی قدامی آن عناصر زبر دیده می شود: ۱- ستیغ منتال ۲- برآمدگی (Protuberance) چانه ای که در طرفین آن تکمهٔ چانهای قرار دارد. ۳- خط مایلی ۴- سوراخ چانه ای که در پایین اولین دندان آسیای کوچک قرار دارد. به سوراخ های سوپرااربیتال، اینفرااربیتال و منتال (چانه ای) بر روی یک خط عمودی قرار دارند. در سطح داخلی (خلفی) آن عناصر زیر وجود دارد: ۱ - تکمه منتال تحتانی ۲- تکمه منتالی فوقانی ۳- خط مایلوهایوئید. ه خط مایلوهایوئید محل اتصال عضله مایلوهایوئید میباشد و از پایین دومین دندان آسیای بزرگ شروع میشود و سطح داخلی را به دو قسمت فوقانی و تحتانی تقسیم می کند، قسمت فوقانی، حفره زیرزبانی (جایگاه غده زیرزبانی) و قسمت تحتانی حفرهٔ تحت فکی (جایگاه غده تحت فکی) نام دارد. به کنار فوقانی تنه، زایده آلوئولار میگویند که بر روی آن، حفره دندانی (جایگاه ریشهٔ دندان های فک پایین) قرار دارد. در کنار تحتانی تنه در طرفین خط وسط دی گاستریک وجود دارد. راموس( در سطح داخلی آن عناصر زیر مشاهده می شود؛ ۱- سوراخ ماندیبولار که تبدیل به مجرا می شود و به سوراخ منتال باز می شود. از این سوراخ عروق و اعصاب آروارهای تحتانی عبور میکنند. ۲- زبانه (Lingula) که سوراخ ماندیبولار را از جلو و داخل محدود میکند. ۳- ناودان مایلوهایوئید که از آن عروق و اعصاب مایلوهایوئید عبور میکنند. کنار تحتانی راموس در عقب با کنار خلفی راموس زاویهٔ ماندیبول را ایجاد میکند که در آقایان حالت eversion و در خانمها حالت old inversion کنار فوقانی را موسی دارای عناصر زیر است: ۱- زایدهٔ کرونوئید ۲- زایدهٔ کوندیلی که با حفرهٔ ماندیبولار استخوان تمپورال مفصل متحرک تمپوروماندیبولار را تشکیل میدهد. قسمت فوقانی زایدهٔ کوندیلی، سرماندیبول و قسمت تحتانی آن گردن ماندیبول نام دارد. ۳- بریدگی ماندیبولار که بین زایدهٔ کرونوئیدوزایدهٔ کوندیلی قرار دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد