استخوان کوبوئید چیست ؟


استخوان کوبوئید چیست ؟

استخوان کوبوئید چیست ؟

 خارجی ترین استخوان ردیف دیستال تارسوس میباشد در قسمت دیستال سطح تحتانی آن، ناودانی برای تندون عضله پرونئوس لونگوس وجود دارد و در حد پروگزیمال این ناودان یک ستیغ برجسته وجود دارد که در خارج به برجستگی کوبوئید ختم می شود، بر روی رویه خارجی این برجستگی، استخوان یا غضروف سزاموئیدی که غالباً در ضخامت تندون عضله پرونئوس لونگوس موجود است، قرار می گیرد.  سطح داخلی کوبوئید با کانیفورم خارجی و گاهی ناویکولار مفصل می شود. سطح قدامی دارای دو رویه داخلی (برای قاعده متاتارسال چهارم) و خارجی (برای قاعده متاتارسال پنجم) میباشد. سطح خلفی با سطح قدامی کالکانئوس مفصل میشود.استخوان کوبوئید با استخوان های پاشنه (کالکانه) و ناویکولر و کونئیفرم خارجی و متاتارس های چهارم و پنجم مفصل می شود.استخوان تاسی (یا مُکَعَبی یا کوبوئید (به انگلیسی: Cuboid bone)) یکی از استخوان‌های کف پای انسان است. این استخوان تقریباً در وسط قسمت خارجی کف پا قرار دارد و از عقب با استخوان پاشنه و از کناره داخلی با استخوان ناوسان (ناویکولار) پا و میخی (کونیفرم) بیرونی و از جلو بااستخوان‌های چهارم و پنجم کف پا مفصل شده‌است.مفاصل ناحیه قسمت میانی کف پا عبارتند از: مفصل قاپی‌ناوی (تالوناویکولار)، مفصل پاشنه‌ای‌تاسی (کالکانئوکوبوئید)، مفصل میخی‌ناوی (کونئوناویکولار)، مفصل میان‌میخی (اینترکونئیفورم)، مفصل میخی‌تاسی (کونئوکوبوئید) و مفصل تاسی‌ناوسان (کوبوئیدوناویکولار)

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد