استرس را از زندگی خود دور کنید..


استرس را از زندگی خود دور کنید..

استرس را از زندگی خود دور کنید..

 سال ها قبل، شب هنگام به خانه آمدم در حالی که می خواستم کاری را که باید فردا تحویل می دادم تکمیل کنم. بسیار گرفته، منقبض، استرس زده، شتابزده و بیقرار بودم. در آن زمانها همیشه از موضوعی ناراحت بودم. یکی از دوستانم که به مراتب از من آرامتر و مدبرتر بود، از شهر دیگری به دیدنم آمده بود. نگاه دلسوزانه ای به من انداخت و گفت «ریچارد، آیا نفس هم می کشی؟» به نظرم سؤال احمقانه ای بود. در جوابش گفتم «البته که نفس میکشم. مگر تو نمی کشی ؟» او گفت تا جایی که میداند اغلب اشخاص نفس هایی کم عمق میکشند اما هوا به اندازه کافی به ریه هایشان نمیرسد. لحظه بسیار جالبی بود. به این نتیجه رسیدم که آنچنان نفس های سطحی و کم عمق می کشم که گویی نفس نمیکشم. وقتی نفس های عمیق تری کشیدم، بلافاصله حالم بهتر شد. گویی به احساسی از آرامش دست یافته بودم. احساس کردم انرژی بیشتری دارم. من در این زمینه متخصص نیستم، اما یاد گرفته ام که طی سالها نفس های عمیق تری بکشم. و تردیدی ندارم که این حرکت در زندگی ام تأثیر فراوانی داشتهاست. من مطمئنم اگر به نفس های خود بها بدهید و اگر نفس های عمیق تری بکشید، به خودتان خدمت کرده اید.اگر کمی بیشتر فکر کنید، متوجه می شوید که کشیدن نفس های عمیق تر بر روی شما تأثیر فراوان به جای می گذارد. اگر به اندازه کافی هوا را به ریه های خود راه دهید، از وحشت زدگی نجات پیدا می کنید.به تنفس خود دقت کنید. چقدر نفس های عمیقی میکشید. وقتی نفس های عمیق می کشید چه احساسی پیدا می کنید؟ اگر شما هم مانند من باشید، می توانید با مسائل دنیا برخورد کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد