استرس و ناراحتی از موفقیت تان می کاهد


استرس و ناراحتی از موفقیت تان می کاهد

استرس و ناراحتی از موفقیت تان می کاهد

 بارها از من سؤال کرده اید که آیا به نظر شما برای موفق شدن نباید استرس و شتاب داشت؟ هنوز کسی را نیافته ام که به من ثابت کند. این سؤال جواب مثبت دارد. بسیاری از افراد تصور میکنند استرس و موفقیت با هم رابطه مثبت دارند. بسیاری بر این باورند که موفق شدن گران تمام می شود و اینکه برای رسیدن به موفقیت های بزرگ باید استرس های شدیدی را تحمل کرد. بسیاری از افراد استرسی را منبع انگیزه می پندارند. بنابراین نه تنها می خواهند استرس را در زندگی کاریشان توجیه کنند، بلکه آن را ضروری می پندارند. مسئله در این است که اگر فرضتان این باشد که استرس مثبت است و عاملی ضروری به حساب می آید، در صدد بر می آیید که استرس بیشتری ایجاد کنید. اما استرسی در کارتان وقفه می اندازد. مانع از درست اندیشی و تفکر منطقی می شود. خلاقیت و درایت را دشوارتر میکند. ضمن آنکه استرس فرساینده است، انرژی ارزشمند و گران قدر شما را کاهش می دهد و سرانجام اینکه استرس بدخلق تر می شوید قدرت تمرکز خود را از دست می دهید. مهارت های گوشدادنتان هم تنزل پیدا می کند و درنهایت دلسوزی و احساس محبت و خوش مشربی خود را از دست می دهید. من می پذیرم که درجاتی از استرس گریزناپذیر است، اما در شرایط استرس زدگی موفق شدن هم دشوار می شود. ارزش گذاردن بر استرس اوضاع را وخیمتر میکند و هیچ قدمی در بهبودی برداشته نمی شود. استرس مقوله ای نیست که بخواهید آن را مثبت ارزیابی کنید. استرس منبع انگیزه شما نیست. استرس روحیه و انرژی تان را تباه میکند. استرس کاری میکند که رقبایتان بر شما پیشی گیرند. توصیه من این است که وقتی موضوعات کوچک و بی اهمیت را در محیط کارتان بزرگ می کنید، یا وقتی احساس می کنید که استرس زده اید، به آرامی و با متانت این نکته را به خود خاطرنشان کنید که در حالی که کار می تواند دشوار باشد، اما احساسات پراسترس که تجربه می کنید کمکی به شما نمیکند و بنابراین ارزش آن را ندارند که از آنها دفاع کنید. وقتی استرس را وقفه ای در زندگی کاری تان برآورد کنید و آن را دوست و متحد خود نپندارید، موفقیت بیشتری به دست می اورید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد