استرنوم (جناغ )استخوانی در جلوی قفسه سینه


استرنوم (جناغ )استخوانی در جلوی قفسه سینه

استرنوم (جناغ )استخوانی در جلوی قفسه سینه

 استرنوم نام استخوانی در جلوی قفسه سینه است که به آن استخوان جناغ هم میگویند.دنده ها بالایی قفسه سینه در قسمت جلو به استرنوم متصل میشوند. استخوان های ترقوه هم از دو طرف با سطح بالایی استرنوم مفصل میشوند.از بالا به پایین شامل سه قسمت است: مانو بریوم، تنه و زایده گزیفوئیل، در کنار فوقانی آن یک بریدگی میانی به نام بریدگی جوگولار یا سوپرااسترنال (هم سطح با کنار تحتانی مهره T2) و دو بریدگی طرفی به نام بریدگی کلاویکولار وجود دارد در هر کنار طرفی مانو بریوم یک رویه مفصلی برای غضروف دنده اول و یک نیم سطح مفصلی برای غضروف دنده دوم وجود دارد.  در محل اتصال کنار تحتانی مانو بریوم به کنار فوقانی تنه، زاویه استرنال ایجاد میشود که همسطح با کنار فوقانی Ts است. در هر کنار تنه یک نیم رویه مفصلی برای غضروف دنده دوم، ۴ رویه مفصلی برای غضروف های دنده ای سوم تا ششم و یک نیم رویه مفصلی برای غضروف دنده هفتم قرار دارد.  زایده گزیفوئید در جلو با تنه، یک فرورفتگی به نام حفره اپیگاستریک ایجاد میکند. در زوایای فوقانی این زایده یک نیم رویه مفصلی برای غضروف دنده هفتم وجود دارد.

بخش ها

استخوان جناغ خود از اتصال سه قسمت تشکیل شده است:دستهپهن‌ترین و قوی‌ترین بخش جناغ سینه است و به استخوان ترقوه، غضروف دنده اول و نیمی از غضروف دنده دوم، متصل می‌گردد. بخش فوقانی دسته را بریدگی بالاجناغی یا بریدگی ژوگولار میگویند.تنهبلندترین بخش جناغ سینه است که در کناره‌های طرفی دارای یک نیم بریدگی در بالا (محل اتصال غضروف دنده ای دوم)، یک نیم بریدگی در پایین (محل اتصال غضروف دنده ای هفتم) و چهار بریدگی در حد واسط این دو (محل اتصال غضروف های دنده ای ۳ تا ۶) می باشد. در محل مفصل شدن تنه و دسته جناغ، زاویه‌ای به نام زاویه جناغی  یا زاویه لوئیس قرار گرفته است که مقداری به جلو تحدب دارد و دنده دوم سینه نیز به کناره آن از دو طرف متصل می گردد.زائده خنجریزائده کوچک خنجر مانندی است که در بخش تحتانی جناغ سینه قرار دارد. این زائده از جنس غضروف بوده و با یک مفصل ثابت به جناغ متصل شده است. در افراد مسن تمام این زائده یا بخش هایی از آن که نزدیک به تنه هستند؛ استخوانی می شوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد