استقامت قلبی – عروقی: در جادویدن


استقامت قلبی – عروقی: در جادویدن
 

استقامت قلبی - عروقی در جادویدن

  ۱ - حالت شروع: از حالت دویدن نرم شروع کنید. بدن را بکشید و صاف نگه دارید. شانه ها را به حالت آزاد و دست ها را در حد کمر نگه دارید. در این حال، انگشتان دستها را به حالت گرفتن فنجان در آورید. ۲- ابتدا یک دقیقه در جا بدوید، سپس بتدریج به سرعت خود بیفزایید. فواید تمرین: این تمرین برای سفت کردن عضلات شکم و ساق پا موثر است. ظرفیتکاری قلب و شش ها را نیز افزایش می دهد.استقامت قلبی - عروقی: در جادویدن، نوع دیگر ۱ - حالت شروع: همانطور که در حرکت قبل ذکر شد، در جا بدوید. ۲ - مدت یک دقیقه در جا بدوید. سپس، مدت ۱۰ ثانیه تا آنجا که می توانید، زانو را بلندکنید و در جا بدوید.۳- بتدریج به حالت اول برگردید و مدت هر دو نوع دویدن درجا را افزایش دهید.

استقامت قلبی - عروقی در  طناب زدن

۱ - حالت شروع:بایستید و در حالی که طناب در دست دارید، بدن راشل کنید و پاها را کنار یکدیگر قرار دهید.۲ - در یک لحظه با هر دو پا از روی طناب بپرید. به اندازه ای به هوا بپرید که طناب به راحتی از زیر پاها بگذرد. روی پنجه پاها فرود آیید.تکرار این تمرین: با ۲۰ بار طناب زدن شروع کنید و تعداد آن را بتدریج بالا ببرید.فواید این تمرین: طناب زدن، عضلات ساق پا را قوی می کند و ظرفیت عمل قلب و شش ها را افزایش می دهداستقامت قلبی - عروقی: طناب زدن (نوع دیگر)۱ - حالت شروع: حالتی را که در حرکت قبل گفتیم، انجام دهید.۲- ابتدا با یک پا و بعد با پای دیگر طناب بزنید.تکرار این تمرین: با ۲۰ بار طناب زدن شروع کنید و بتدریج تعداد آن را افزایش دهید. به سرعت تمرین توجه داشته باشید تا در شروع تمرین به نفس نفس نیفتید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد