اسکاپولا (کتف) استخوانی تخت و سه گوش در کتف


اسکاپولا (کتف) استخوانی تخت و سه گوش در کتف

اسکاپولا (کتف) استخوانی تخت و سه گوش در کتف 

  استخوانی تخت و سه گوش است که در قسمت خلفی فوقانی توراکس و دیواره خلفی اگزیلا قرار دارد و قسمت پشتی دنده های دو تا هفت را می پوشاند. سطح قدامی (دنده ای) آن حفره ساباسکاپولار نام دارد. سطح خلفی آن، توسط خار کتف به دو حفره سوپرااسپیناتوس و اینفراسپیناتوس تقسیم میشود. که توسط بریدگی اسپینوگلنوئید به هم راه دارند خارکتفا به سمت حارج امتداد یافته، اکرومیون را میسازد. انتهای داخلی کنار خلفی خار کتف در محاذات زایده خاری و T قرار دارد.  در جایی که لبه تحتانی کنار خلفی خار تغییر جهت میدهد و در امتداد کنار خارجی اکرومیون قرار میگیرد، زاویهٔ اکرومیال تشکیل میگردد. کنار خارجی خار کنف با سطح پشتی گردن استخوان کتف بریدگی اسپینوگلنوئید را میسازد. اکرومیون از زاویه اکرومیال به سمت جلو پیش می آید و از رأس آن، الیاف رباط کوراکواکرومیال به سوی زایده کوراکوئید رفته، قوس کورا کواکرومیال راتکمیل میکنند، در قسمت قدامی کنار داخلی اکرومیون یک رویه مفصلی برای کلاویکولا وجود دارد.  بر روی کنار فوقانی نزدیک قاعده زایده کوراکوئید، بریدگی سوپراسکاپولار وجود دارد که توسط رباط کتفی عرضی فوقانی که مانند پلی از روی آن میگذرد، تبدیل به سوراخ سوپراسکاپولار میشود و از درون آن عصب سوپراسکاپولار و از روی رباط عرضی، عروق سوپراسکاپولار میگذرند.  در بالای کنار خارجی (زیر حفره گلنوئید)، تکمه اینفراگلنوئید دیده میشود و در بالای حفره مذکور، تکمه سوپراگلنوئید قرار دارد. زاویه خارجی، سر استخوان را تشکیل میدهد و شامل حفره گلنوئید است که با سر استخوان بازو مفصل می شود. از قسمت فوقانی سر و گردن اسکاپولا، زایده کوراکوئید خارج میگردد.عمق حفره گلنوئید توسط لابروم گلنوئیدالی زیاد می شود.وقتی بازو آویخته باشد، زاویه تحتانی در محادات کنار فوقانی هشتمین دنده قرار می گیرد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد