اشنایی با شکل خارجی کنه های نرم


اشنایی با  شکل خارجی کنه های نرم

اشنایی با  شکل خارجی کنه های نرم

 0 ۱۵ گونه کنه نرم وجود دارد که سه جنس آنها به انسان حمله میکند ارگاس، اور نیتودوروس، التوبیوس)، از این میان جنس اور نیتو دوروس از پزشکی اهمیت بیشتری دارد. البته های نرم دارای پوشش کیتینی یکدست و فاقد سپرکتینی پشتی (اسکونوم) میباشند. این کنه ها دگردیسی ناقصی دارند. این کنه ها (هر دو جنسی) معمولاً به سرعت ولی به طور مکرر خونخواری میکنند و قبل از هر مرحله پوست ندازی خود نیاز به یک مرحله خونخواری دارند که معمولاً در غروب یا شب انجام میگیرد.انتشار : کنه های نرم کم و بیش انتشار جهانی داشته ولی بیشتر در مناطق خشگ حضور دارند. اهمیت پزشکی : این کنه ها ناقلین تب های راجعه کنه ای اندمیک هستند که توسط بورلیا Borrelia ایجاد می شود. شکل خارجی کنه های نرم کنه های بالغ بیضی شکل بوده و در جهت پشتی شکمی پهن شده اند.جلد آنها سخت و چرمی می باشد. چشم های ساده ممکن است در امتداد لبه های جانبی بدن بعضی از گونه ها وجود داشته باشد.اسکوتوم یا سپر پشتی که در کنه های سخت دیده می شود در کنه های نرم وجود ندارد. سر دروغین یا کاپیتولوم در قسمت شکمی قرار داشته و لذا از نمای پشتی دیده نمی شود.در حالیکه در کنه های سخت کاپیتولوم به طرف جلو پیش آمده و از سطح پشتی دیده می شود و لذا از این طریق می توان کنه های سخت و نرم را در کلیه مراحل از هم جدا کرد. لازم به ذکر است ضمائم دهانی در لارو کنه های نرم از سطح پشتی قابل رویت است. مخرج در سطح شکمی و در فاصله یک سوم از لبه خلفی باز شده در حالیکه منافذ تناسلی بلافاصله در پشت پایه کاپیتولوم قرار دارد.منافذ تنفسی جلوی کوکسای پاهای خلفی قرار داشته و اندام کوکسال در بین جفت پاهای اول و دوم باز می شود.نر و ماده از نظر شکل ظاهری بسیار شبیه هم بوده و راه تفکیک آنها از روی منفذ تناسلی آنهاست که در نرها مشخص تر است . از آنجاییکه هر دو جنس خونخورده و در انتقال بیماری نقش دارند تفکیک آنها خیلی اهمیت ندارد. دوره زندگی خونخواری برای رشد تخمک امری ضروری است . آرگازیده ها بعد از هر خونخواری در مرحله بلوغ ۶-۴ دسته تخم کوچک که هر دسته شامل ۱۵ تا ۱۰۰ تخم کروی است گذاشته که گاهی تعداد دفعات کمتر ولی تعداد تخم بیشتر است کنه های بالغ سالها زنده مانده و در دوران زندگی خود هزاران تخم می گذارند. آنها تخمهای خود را در درز دیوارها ، کف خانه ها ، مبلمان منازل ،خاک . خاشاک ، لانه جوندگان ، و یا در محلهای استراحت و خواب حیوانات و پرندگان وحشی می گذارند. کنه های آرگازیده ۵-۴ بار و بعضا تا ۸ بار مرحله نمفی داشته و برای ورود به هر مرحله نیاز به یک خونخواری دارند. خونخواری معمولا در هنگام غروب ویا طول شب انجام می گیرد. کنه های نرم بالغ چندین سال و در شرایط آزمایشگاهی تا ۱۵ سال زنده مانده و بعد از هر خونخواری ۷-۵ سال زنده مانده و در صورت عدم دسترسی به میزبان سالها گرسنگی را تحمل می کند. انتشار این کنه ها به دلیل کوتاه بودن زمان خونخواری به صورت لکه ای ومحدود به خانه ، لانه یا محل استراحت میزبان بوده ولی تراکم آنها در همین مکانهای محدود بسیار بالاست .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد