اشنایی با غلاف کاروتید


اشنایی با غلاف کاروتید

 اشنایی با غلاف کاروتید 

 غلاف فاسیایی است محتوی ورید جوگولار داخلی در سمت خارج، شریان کاروتید مشترک و ادامه اش شریان کاروتید داخلی در سمت داخلی و عصب واگ که در خلف و بین دو عنصر گفته شده قرار دارد. مجاورات غلاف: در عقب با سمپاتیک گردنی، زوائد عرضی مهره های گردن و عضلات Pre Vertebrall. در سمت داخل: در جلو و داخل حنجره و نای و در عقب و داخل مری و حلق در جلو: بطن خلفی دی گاستریک و عضله استیلوهایوئید، SCM و عضله اموهایوئید

انسداد شریان کاروتید داخلی

آترواسکلروز در ۲ سانتی‌متر اول شریان کاروتید داخلی معمولاً شدید بوده و در غالب موارد به طرف پایین یعنی شریان کاروتید مشترک کشیده می‌شود. اگر جریان خون به واسطه حلقه ویلیس کافی باشد، انسداد شریان کاروتید داخلی در ابتدای سرخرگ بدون علامت است.شدت سکته‌های این شریان به واسطه گردش خون جانبی که به منظور جبران انسداد به صورت تدریجی و به طور پیشرونده ایجاد می‌شود، به میزان زیادی متغیر است.با توجه به اینکه شریان کاروتید داخلی علاوه بر تغذیه مغز در همان سمت، عصب بینایی و شبکیه را از طریق سرخرگ چشمی (افتالمیک) خونرسانی می‌کند، در موارد انسداد سمپتوماتیک سبات داخلی، کوری گذرای یک چشم در ۲۵ درصد موارد ایجاد می‌گردد که شروع انسداد را هشدار می‌دهد که در توصیف آن ممکن است بیمار از وجود سایه، یا عدم دید در قسمت بالا یا پایین و یا تاری دیدش را در یک چشم گزارش کند.انسداد سمپتوماتیک شریان کاروتید داخلی منجربه سندرمی مشابه سکته شریان مغزی میانی می‌گردد که علایم آن عبارتند از:فلج نیمه بدن (همی‌پلژی) در سمت مقابل اختلال یا نقص حسی نیمه بدن (همی‌سنسوری) در طرف مقابل نیمه‌نبینی همنام (همی آنوپی همونیموس) سمت مقابل اختلال تکلم (آفازی) در صورت درگیر شدن نیمکره غالب

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد