اصلی ترین عامل ایجاد تنگی های ضربه ای پیشابراه چیست..؟؟


اصلی ترین عامل ایجاد تنگی های ضربه ای پیشابراه چیست..؟؟

اصلی ترین عامل ایجاد تنگی های ضربه ای پیشابراه چیست..؟؟

  

تنگی های ضربه ای پیشابراه

ضیق های ضربه ای مجرای پیشاب که از حیث اهمیت بعد از ضیق های سوزاکی قرار دارند تقریبا" چهار در صد مجموع تنگی ها را تشکیل میدهند .علت وسبب علل پیدایش این دسته از ضیق ها ضربه های وارد ه به پیشابراه ، و بترتیب اهمیت عبارتند از انقطاع مجرا ، زخم مجرا (بخصوص زخم هائیکه همراه با از بین رفتن قسمتی از مجرا باشند ) ، ترک های کوچک حاصله از عبور سنگ یا اجسام خارجی و یا میل های مختلف از مجرا، و بالاخره پارگی های مخاطی مجرا که در سوزاک های حاد در اثر نعوظ و یا کشیدن و راست کردن آلت پیدا میشوند . گاهی هم اتفاق میافتد که تزریق مایع محرقی در مجرا بعلت سوزاندن قسمتی از مخاط آن موجب بروز ضیق میگردد .اسیب شناسی ضیق های ضربه ای مجرا عموما " منحصر بفرد بوده و محل پیدایششان هم با همان موضع ایراد ضربه یعنی بترتیب اهمیت ناحیه عجائی بصلی ، ثاحیه با غشائی ، ناحیه قضیبی ، و یا ناحیه پروستاتیک است که در هر یک از موارد یا تنها قسمت تحتانی و یا دور تا دور محیط مجرا را احاطه میکنند.  طول این قبیل ضیق ها عموما " کوتاه و بیش از یک سانتی متر نیست، اما سرعت پیشرفت و درجه تنگی آنها ممکن است فوق العاده زیاد و قابل توجه باشد . از ساختمان ضایق های ضربه ای از نسج لیفی سختی است که از یک طرف بمحیط مجرا سرایت نموده و از طرف دیگر موجب تغییراتی در اپیتلیوم مخاطی  میگردد بالاخره مجرای پیشاب هم در جلوی ضیق عموما " سلامت و در پشت آن کم بازیاد متسع میباشد ، اما هیچگاه جوانه های گوشتی با زخم هائی که در ضیق های سوزاکی دیده میشدند در اینجا مشاهده نمیگردند.نشانی ها مجموعه علائمی که در این دسته از ضیق ها جلب توجه میکنند بعینه همانهائی هستند که در ضیق های سوزاکی تذکر داده شده اند با این اختلاف که در این مورد سرعت پیدایش آنها فوق العاده زیاد و بنحوی است که در ماه های  اول پس از ایراد ضربه موجب مراجعه بیمار میگردندروش آزمایش بیمار برای تشخیص ضیق های ضربه ای نیز بعینه مثل ضیق های سوزاکی و تشخیص علتی آنها هم با در نظر گرفتن سابقه بیمار محرز و مسلم خواهد شد . درمان دراین دسته ازضیق ها هم نخست باید کوشش کرد تا شاید با روش اتساع ساد ه ضیق مجرا را برطرف کرد مع ذالک اگر ضیق موجود نخی شکل و برگشت کنند مباشد ممکن است آنرا اورتروتومی داخلی کرد، و اگر بدین وسیله هم غیرقابل اتساع بنظر رسد ویا پس از اتساع باسرعت زیادی برگشت نماید باید آن قسمت از تنگی را برداشته و دو سر مجرای باقیمانده را بیکدیگر بدوزند (عمل اخیر همواره همراه با سیستوستومی خواهد بود ) .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد