اصلی ترین عامل تومورهای آدرنال (فوق کلیه)را بشناسید..!!


اصلی ترین عامل تومورهای آدرنال (فوق کلیه)را بشناسید..!!

اصلی ترین عامل تومورهای آدرنال (فوق کلیه)را بشناسید..!!

تومورهای آدرنال (فوق کلیه)

تومورهای غدد فوق کلیه معمولاً غیرسرطانی اند که ممکن است تولید اضافی هورمون های فوق کلیه را باعث شوند. تومورهای غده  فوق کلیه نادر بوده و از هر ۱۰ مورد ۹ مورد آن غیرسرطانی هستند. به طور معمولی در تمامی بیماران تومورها فقط در یکی از غدههای فوق کلیه حادث میشوند و اثرات آن بستگی دارد به این که چه قسمتی را مبتلا کرده باشند. بیشتر تومورهای فوق کلیه مقدار زیادی از یک یا چند هورمون فوق کلیه را ترشح میکنند که می تواند متابولیسم (واکنش های شیمیایی پایدار که در بدن ایجاد می شود)، تعادل آب و ممکن است پاسخهای بدن در مواجه با استرس های فیزیکی همانند جراحت را تغییر دهد.

انواعتومورهای آدرنال

تومورهای فوق کلیه می توانند یا در قشر(لایه خارجی) یا در مدولا (مرکز) غدد فوق کلیه به وجود آیند. تومورهای لایه  خارجی ممکن است کورتیکواستروئید، آلدوسترون یا آندروژن ها (هورمون های جنسی مردانه) را ترشح کنند، تولید بیش از حد کورتیکواستروئید همانند تغییرات شیمیایی تغییراتی را در شکل ظاهری بدن به وجود می آورد و ممکن است باعث عوارض شدید شود، افزایش هورمون آلدوسترون حالتی که هیپرآلدوسترونیسم نامیده می شود و در آن تعادل آب و نمک به هم می خورد که یکی از دلایل فشار خون است. سطح بالای مردانه شود. در مردان افزایش آن قابل توجه نیست. تومورهایی که در مدولا (مرکز) فوق کلیه ایجاد می شوند فئوکروموسیتوما نامیده میشوند. این تومورها به مقدار خیلی زیاد یک یا هر دو هورمون اپینفرین (آدرنالین) و نوراپینفرین (نورآدرنالین) را تولید میکنند که سطوح افزایش یافته آنها باعث تعریق، افزایش فشار خون و تپش قلب می شود. چه باید انجام داد؟ تومورهای فوق کلیه معمولاً با تعیین سطوح غیرطبیعی هورمون های فوق کلیه در خونی تشخیصں داده می شوند، همچنین ممکن است از روشهای تصویرنگاری همانند MRI یا سی تی اسکن برای نشان دادن غدد فوق کلیه غیرطبیعی استفاده شود. اغلب تومورهای فوق کلیه را می توان به شیوه جراحی درمان کرد، همچنین در بیماران نادری که تومور فوق کلیه  سرطانی یافت شود ، ممکن است در مان با شیمی درمانی ضرورت یابد 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد