اصلی ترین علت چاقی چیست…؟؟


اصلی ترین علت  چاقی چیست…؟؟

اصلی ترین علت چاقی چیست...؟؟

  چاقی علل مختلفی دارد، بعضی از دانشمندان عللی بنیانی را مورد بررسی قرار می دهند که اشاره به همان توارث و آمادگی ابتلا به چاقی از طریق ژن هاست . برخی دیگر دلایل پاتولوژیک چاقی را مطرح میکنند و تعدادی دیگر نیز چاقی را مولود زندگی کم تحرک و عادات غلط غذایی میدانند بدیهی است که هر یک از دلایل مذکور میتواند در شکل گیری چاقی مؤثر باشد، اما تردیدی وجود ندارد که وضعیت اجتماعی موجود و آداب شخصی بیش از هر چیز دیگر در چاقی دخیل هستند. به طور کلی تمامی موجودات زنده برای ادامه حیات و انجام اعمال روزانه محتاج انرژی هستند.انرژی توانایی انجام کار است و انواع مختلف آن، مکانیکی، شیمیایی، هسته ای،نورانی، الکتریکی و حرارتی می باشند. نکته مهمی که در مورد انرژی ها وجود دارد این مطب است که انرژی نه به وجود میآید و نه از بین میرود، بلکه براساس اصل اول ترمودینامیک از نوعی به نوع دیگر تبدیل میشود . به همین دلیل وقتی غذا میخوریم، انرژی شیمیایی حاصل از مواد غذایی به صورت مکانیکی در فعالیت های عضلانی و یا حرارتی و الکتریکی در بدن تبدیل می شود. بنابراین طبیعی است که انتظار داشته باشیم ثابت ماندن وزن بدن منوط به تعادل میان انرژی دریافتی و انرژی مصرفی است و چنانچه غذا بیش از مقدار مورد نیاز خورده شود، منجر به تعادل انرژی مثبت شده و چاقی ایجاد می شود از طرف دیگر، اگر انرژی مورد نیاز بیش از مقداری باشد که توسط غذای خورده شده تأمین میگردد، «تعادل انرژی منفی» حادث میشود. در این حالت بدن ابتدا به تحلیل چربی ها و سپس پروتئین های خود پرداخته و همزمان وزن بدن کاهش مییابد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد