اطلاعاتی جامع در ارتباط با پیشابراه و موقعیت آن/قسمت اول


اطلاعاتی جامع در ارتباط با پیشابراه و موقعیت آن/قسمت اول

اطلاعاتی جامع در ارتباط با پیشابراه و موقعیت آن

 

مسیر پیشابراه

مجرای پیشاب که در نزد مردان راه دفع ادرار و منی است از عناق مثانه شروع شده و بسماخ مجرا ختم میگردد .خط سیر مجرای پیشاب در فاصله بین مبداء و منتها متغیر است چنانکه ابتدا از عناق مثانه تا یکی دو سانتیمتر بطور عمودی پائین آمده، و پس از آن قوسی را تشکیل میدهد که تقعرش ببالاوجلو متوجه بوده، و محل اتصال دواستخوان عانه را در فرورفتگی خود جای میدهد . پس از گذشتن از زیر سمفیزعانه ورسیدن جلوی آنهم مجدداً مسیر خود را تغییر داده، بطور عمودی و بنحوی بپائین متوجه میگردد که با قوس نامبرده در بالا زاویه حاده قضیبی بیضه ای را میسازد .

موقعیت پیشابراه

مجرائ پیشابراه در طول مسیر خود نقاط مشخصی را میپیماید که موقعیت ان را نسبت بسمفیز عانه واضح و روشن می سازد از این نقاط معین یکی ابتدای پیشابراه یعنی عنق مثانه است که از وسط سطح خلفی سمفیز عانه سه سانتیمتر فاصله دارد. دومی زاویه مجرائی است که تقریبا" محل خروج پیشابراه از غده وزی بوده، و روی خطی افقی که مار برلبه تحتانی سمفیزعانه باشد قرار گرفته است . نقطه سوم آنهم مقعر ترین قوس مجرای ادراری است که روی خطی عمودی واقع و از لبه تحتانی سمفیزعانه در حدود یک سانتی متر ونیم فاصله داردبخش های مختلفه پیشابراه و اندازه هر یک از ان ها:طول مجرای پیشاب بطور متوسط ۱۶ تا ۲۰ سانتیمتر است که از عناق مثانه تا سماخ مجرا به ترتیب زیر تقسیم می شود۱)- در ضخامت غده وزی نام مجرای پروستاتیک رابخود گرفته وطولش از ۳تا ⅗ سانتی متر تغییر می نماید۲) - پس از عبور از غده وزی در ضخامت وتر متوسط عجان وارد شده و درآنجا بنام مجرای غشائی که بیش از ۱/۵ سانتیمتردرازا ندارد نامیده میشود.۳) - پس از عبور از ضخامت این وتر داخل غلافی اسفنجی میگردد که بخش از پیشابراه که مجرای اسفنجی نیز نامیده میشود خود شامل سه بخش مختلف مجرای عجانی ، مجرای بیضوی، و مجرای قضیبی است که طول مجموع آنها بین ۱۲ تا ۱۵ سانتیمتر تغییر میکند .قطر داخلی پیشابراهقطر داخلی مجرای پیشاب در بعضی نقاط از مسیرش تنگ تر و در بعضی مواقع از آن گشادتر است . نواحی گشاد مجرا از جلو بعقیب یکی گودال زورقی است که در فاصله یک سانتیمتری سماخ مجرا واقع شده و قطر داخلیش در حدود ۸ تا ۹ میلیمتر میباشد، دیگری بن بست بصلی است که همان آخرین قسمت مجرای اسفنجی بوده و ۹ تا ه ۱ میلیمتر قطرآنست، بالاخره سومی هم گشادترین ناحیه پیشابراه یعنی مجرای پروستاتیک است که در سطح خلفی آن ورومونتانوم واقع شده و قطر آن در حدود ه ۱ تا ۱۱ میلیمتر میباشد .نواحی تنگ پیشابراه از جلو بعقب یکی سماخ مجرا، دیگری مجرای غشائی و سومی ابتدای پیشابراه یعنی عناق مثانه است که قطر همگی آنها تقریبا" یکسان و در حدود ۷ میلیمتر میباشد .بقیه نواحی پیشابراه یعنی مجرای اسفنجی هم قطر داخلی متوسطی داشته و از ۸ میلیمتر تجاوز نمی نماید .

عروقی و اعصاب پیشابراه

سرخرگ ها- مجرای اسفنجی پیشابراه شاخه هائی از سرخرگ های بصلی و ظاهری قضیبی میگیرد. بخش غشائی مجرا سرخرگ هایش شاخه هائی از سرخرگ عرضی عجانی هستند که خود از سرخرگ هونتوز داخلی منشعب میگردد . بالاخره بخش وزیئی مجرای پیشاب را شاخه های سرخرگ مثانی تحتانی و بواسیری متوسط یا میانی مشروب مینمایند .سیاهرگ ها - سیاهرگ های مجرای پیشاب شاخه هائی را تشکیل میدهند که به سیاهرگ پشتی و عمقی آلت وهمچنین بشبکه سیاهرگی محیط غده وزی میریزند.عروق لنفاوی - گذشته از عروق لنفاوی قضیبی که بغدد لنفاوی کشاله ران میریزند بقیه عروق لنفاوی مجرا بغدد لنفاوی هیپوگاستریک منتهی میگردند .اعصاب - بالاخره اعصاب پیشابراه شاخه هائی از اعصاب هونتوزانترن و شبکه هیپوگاستریک میباشند که اولیه اسفنجی و غشائی و دومی ها حس و حرکت مجرای وزیئی را تامین مینمایند .

ترکیدن پیشابراه چگونه است؟

ترکیدن پیشابراه نتیجه اتساع زیاده از حد درون آن است در اثر تزریق مایعی تحت فشار ویا دخول ابزاری ضخیم . علل اصلی و مهم ترکیدن مجرای پیشاب یکی میل زدن ودیگری تزریق تحت فشار داخل آنست . نشانی های مهم این حادثه یکی درد و دیگری خونریزی از مجرا است که عموما" کم و غیر قابل اهمیت میباشند، اما گاهی هم این خونریزی از مجرا زیاده از حد و موجب وحشت میگردد . برای پیشگیری از وقوع چنین حادثه ای باید مجرا را متدرجا"وطبق دستور متسع کرده، و برای درمان خونریزی اتفاقی هم میل متمکنی در مجرا قراردارد.اطلاعاتی جامع در ارتباط با پیشابراه و موقعیت آن/قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد