اطلاعاتی جامع در ارتباط با پیشابراه و موقعیت آن/قسمت دوم


اطلاعاتی جامع در ارتباط با پیشابراه و موقعیت آن/قسمت دوم

روابط پیشابراه با اعضا دیگر 

۱) - روابط مجرای پروستاتیک -مجرای پروستاتیک که در ضخامت غده وزی واقع شده و از مجاورت سطح قدامی آن عبور مینماید روابطش بعینه مثل خود غده وزی میباشد .۲)- روابط مجرای غشائی - این قسمت از پیشابراه که از ضخامت وتر متوسط عجان میگذرد دارای سه قسمت متمایز ازهم میباشد .قسمت اول بخش بالاتی وتر، قسمت دوم بخش واقعه در ضخامت وتر وقسمت سوم بخش پائینی وتر متوسط عجان است که روابط بخش اول و سوم آن بعینه مثل مجاری پروستاتیک یا اسفنجی، و روابط بخش متوسط آن بنحوی است که در زیر تذکر داده خواهد شد . روابط بخش متوسط مجرای غشائی - چون روابط این بخش از مجرا با عناصر متشکله وتر متوسط عجان حائزاهمیت است ، و چون خود این وتر نیز از نظر کالبد  شناسی ارزش قابل توجهی دارد لذابی مورد نیست که مختصری درباره ساختمان این وتر تذکر داده شود تا آنکه درعین حال هم روابط مجرا با آن و هم عناصر متشکله آن معلوم شده باشند . ساختمان وتر متوسط عجان - وتر متوسط عجان از یک طبقه عضلانی میانی ، و دو طبقه لیفی فوقانی و تحتانی تشکیل شده است . ساختمان اوراق لیفی - ورقه لیفی فوقانی خود از دو تیغه متمایز ساخته شده است که یکی در جلوی پیشابراه ودیگری در عقب آن واقع شده و هر دوی آنها هم از طرفین روی شاخه نازل استخوان عانه التصاق مییابند . ورقه لیفی تحتانی هم از سه لیگامان مختلف تشکیل شده است که از جلو بعقب عبارتند از :الف - لیگامان قوسی شکل زیرعانه که در زیر سمفیز عانه واقع شده و لبه خلفی آنهم هلالی شکل است . ب-لیگامان عرضی عجان که از طرفین روی شاخه نازل استخوان عانه چسبیده، و در جلوی پیشابراه قرار میگیرد . جلیگامان بصلی که در عقب پیشابراه واقع شده، عریض تر از دو تای دیگر بوده، و از طرفین هم روی شاخه های استخوانی ایسکیوپوبین چسبندگی مییابد . ساختمان طبقه عضلانی - طبقه عضلانی وتر متوسط عجان که بین دوطبقه لیفی نامبرده واقع شده شامل چهار عضله مختلف است که از جلو بعقب عبارتند از :الف- عضله عرضی جلوی پیشابراه که از یک شاخه عانه بشاخه دیگر آن ممتد شده و در عقب هم با عاصره غشائی ادامه پیدا میکند . ب-معاصره مخطط با غشائی پیشابراه که دارای الیاف عضلانی قوی بوده ، مجرای پیشاب را احاطه کرده، و از جلو بعقب با سایر عضلات ارتباط مییابد . جهت عضله عرضی عمقی که از طرفین بشاخه های ایسکیو پوبین چسبیده و از جلو با عاصره غشائی و از عقب هم با هسته مرکزی عجان نسج واحدی را می سازد .ج - بالاخره عضله مقعدی پیشابراهی که الیاف عضلانی آن صافند از سطح قدامی راست روده شروع شده و به هسته مرکزی عجان ختم میگردد . گذشته از عضلات نامبرده عروق و اعصاب و غدد دیگری نیز در ضخامت وتر متوسط عجان وجود دارند که کم وبیش با مجرای پیشاب ارتباط مییابند مثلا:در جلوی پیشابراه و از فاصله بین لیگامان هلالی زیر عانه ولیگامان عرضی عجان سیاهرگ ظاهری آلت میگذرد . از طرفین پیشابراه و نزدیک بجدار لگن عروق واعصاب هونتوزانترن عبور مینمایند . در عقب و طرفین پیشابراه غدد کوپر واقع شده اند که مجرای ترشحی شان بپائین و جلو سیر نموده ودر قسمت قدامی بصل مجرا در مجرای قدامی سرباز میکند .بالاخره قسمت غشائی مجرا هم از فاصله این وتر در بالا با وتر صفاقی وزیئی و در جلو با شبکه سیاهرگ سانتورینی مربوط میگردد. ۳) روابط مجرای اسفنجی - مجرای پیشاب پس از عبورازوتر متوسط عجان بپائین و جلو متوجه شده، موربا" وارد بخش خلفی جسم اسفنجی یعنی بصل پیشابراه گشته، و تا سماخ مجرا هم در ضخامت همین جسم پیش میرود. روابط این بخش از مجرا بعینه مثل جسم اسفنجی است یعنی در بالا با زاویه حاصله از اتصال دو جسم غاری شکل با یکدیگر و از طرفین و پائین بانسوجتحت جلدی و پوست ارتباط مییابد (مجرای نامبرده در تمام مسیر خود بسطح تحتانی جسم اسفنجی نزدیکتر خواهد بود تا سطح فوقانی یا قدامی آن).اطلاعاتی جامع در ارتباط با پیشابراه و موقعیت آن/قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد