اطلاعاتی کاملی از ناحیه پاروتید


اطلاعاتی کاملی از ناحیه پاروتید

اطلاعاتی کاملی از ناحیه پاروتید

   شامل غده پاروتید (غله مترشحه بزاقی) است. این غده در پایین مجرای گوش خارجی و مفصلی T.M و مابین کنار قدامی عضله SCM و عضله ماستر قرار گرفته. هر می شکل است و قاعده در بالا و رأسی در پایین قرار دارد. سه سطح خارجی، داخلی - قدامی، داخلی - خلفی دارد. قاعده غده با مفصلی T.M و مجرای گوش خارجی مجاورت دارد و از قاعده پاروتید از جلو به عقب ۱- ورید تمپورال سطحی ۲- شریان تمپورال سطحی ۳- عصب اوریکولوتمپورال جدا می شوند. راس غده (زایده گردنی) در مثلث کاروتید قرار دارد. سطح داخلی - قدامی در مجاورت سطح خارجی عضله ماستر و سطح داخلی راموس مندیبل قرار دارد. قسمتی را که مجاور راموس مندیبل است زایده حلقی غده نیزگویند. سطح داخلی - خلفی غده از خارج به داخلی بازایده ماستوئید، عضله SCM، زایده استیلوئید و بطن خلفی دیگ استریک مجاورت دارد. مجرای غده از قسمت قدامی شروع شده از سطح خارجی ماستر عبور کرده و عضله بوکسیناتور را سوراخ می کند و در داخل گونه در مقابل تاج دومین دندان مولار فوقانی باز می شود. در ضخامت غده از سطح به عمق : ۱- عصب فاسیالی ۲- ورید رترومندیبولار ۳-شریان کاروتید خارجی قرار دارد. به عصب فاسیال حسی، حرکتی و پاراسمپاتیکی است. شاخه هایانتهایی عصب در ضخامت پاروتید قرار دارند ولی شاخه ای به خود غده نمیدهند. این شاخه ها هنگام خروج از پاروتید مثل ۵ انگشت وارد صورت می شوند و به عضلات پوستی عصب میدهند که از بالا به پایین عبارتند از: ۱- شاخه تمپورالی که از قاعده غده خارج میشود. ۲ - شاخه زایگوماتیک از سطح داخلی - قدامی خارج می شود. ۳- شاخه های بوکال که ۳ تا هستند. ۴. شاخه مارژینال مندیبولار که از سطح داخلی - قدامی خارج میشود. ۵ - شاخه سرویکال که از قسمت تحتانی یا راس غده خارج میشود. وریدارترومندیبولار در ضخامت غده از پیوند دو ورید ماگزیلاری (که خون حفره اینفراتمپورال را جمع آوری میکند) و تمپورال سطحی به وجود میآید و از غده خارج می شود و در گردن به دو شاخه قدامی و خلفی تقسیم میشود. که قدامی به ورید فاسیال میپیوندد و خلفی با ورید گوشی خلفی تشکیل ورید ژوگولار خارجی را میدهد.شریان کاروتید خارجی در ضخامت غده و در عقب گردن استخوان منبدیل به دوشاخهٔ ماگر لاری و تمپورال سطحی تقسیم میشود . شریان تمپورال سطحی از قاعده غده خارج و در زیر پوست ناحیه تمپورال قرار میگیرد. شاخه های شریان تمپورال سطحی عبارتند از؛۱ - عرضی صورت۲- گوش قدامی۳- شاخه های انتهایی که شامل فرونتال در قدام و پاریتال در خلف است. عصب، حسی غده پارونید عصب اوریکولو تمپورال است، عصب پاراسمپاتیک غده را عصب پتروزالی کوچک (شاخه ای از زوج ۹) تامین میکند و سبب ترشح غده میشود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد