اطلاعاتی کامل از دستگاه ایمنی پوست


اطلاعاتی کامل از دستگاه ایمنی پوست

 اطلاعاتی کامل از دستگاه ایمنی پوست

  پوست اولین محافظ در مقابل ورود میکروارگانیسم های بیماریزا به بدن است. ولی گاهی از محل خراش های پوستی و یا منافذ طبیعی بدن مانند دهان، بینی، مقعد و... پاره ای از عوامل بیماریزا وارد بدن می شوند. زمانی که این عوامل (باکتریها، ویروسها، قارچها یا پروتوزواها) به بافتی اسیب رساندند حالت التهاب در محل ایجاد شده و جریان خون محل زیاد می شود و در نتیجه سلولهای سفید خون به مبارزه با عامل مهاجم میپردازند. این یک واکنش ساده سیستم ایمنی بدن محسوب می شود. سلول های سفید خون برای شناسائی سلولهای مهاجم و افتراق آنها از سلولهای خودی نیاز به معرفی آنها به کمک سیستم ایمنی دارند. سلولهای خارجی به عنوان آنتی ژن و در مقابل آنها فاکتورهایی به نام آنتی بادی وجود دارند. در واقع آنتی بادی به سطح آنتی ژن چسبیده و آن را به عنوان عامل مهاجم به سلولهای سفید خون جهت نابودی معرفی میکند. البته سیستم ایمنی در مقابل سلولهای توموری خود بدن و در زمان پیوند عضو به بدن نیز فعال میشود که در مراحل اولیه ممکن است بتواند تومور را کاملاً از بین برده و یا باعث رد پیوند شود. اگر به دلیلی نامشخص این سیستم علیه سلول های طبیعی بدن به فعالیت بپردازد، گروهی از بیماریها بنام بیماریهای خود ایمنی پدید می ایند.دستگاه ایمنی پوستپوست به عنوان محافظ کالبد شناختی دارای وظایف متعددی است که فعالانه (Actively) و با صرف انرژی انجام می دهد. این وظایف عبارتند از :کمک به کلیه ها در دفع سموم و مواد زائد و تامین PH مناسب خون، ایجاد حس لامسه، تامین حرارت مناسب داخل بدن، محافظت اختصاصی و غیر اختصاصی در مقابل عوامل مهاجم و بیماریزا، نقش در بلوغ سلولهای ایمنی، محافظت در برابر اشعه فرابنفش و غیره. دستگاه ایمنی پوست (ISIS skin immune system) ک مترادف آن بافت لنفوئید وابسته به پوست (skin associated lymphoid tissue (SALT) می باشد از عناصری تشکیل گردیده که با یکدیگر ارتباط کارکردی دارند. این دستگاه موجب محافظت پوست و کل بدن از عوامل مهاجم می گردد.دستگاه ایمنی پوست به دستگاه ایمنی غیر اختصاصی و اختصاصی تقسیم می گردد. دستگاه ایمنی غیر اختصاصی از عوامل زیر تشکیل شده است: وجود PH اسیدی و اسیدهای چرب موجود بر پوست ، عرق و مواد ضد باکتری موجود در آن از جمله لیزوزیم، فلور طبیعی پوست مثل استافیلوکوک اپیدرمیدیس و کورینه باکتریوم و نوکنی (Turnover) یاخته های روپوشه ای (Epithelial) که موجب حذف مقدار قابل ملاحظه ای از باکتریها بیماریزا و قارچها از پوست می شود. این عوامل نقش دفاعی برای پوست دارند.علاوه بر عوامل فوق عملکرد سلولهای موجود در اپیدرم نیز می تواند به عنوان بخشی از ایمنی غیر اختصاصی پوست مطرح می گردد. دستگاه ایمنی اختصاصی که شامل لنفوسیت های T,B و ترشحات آنها می باشد نیز نقش مهمی در مقابله باعوامل مهاجم دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد