اطلاعاتی کامل از سلول استخوانی/قسمت اول


اطلاعاتی کامل از سلول استخوانی/قسمت اول

اطلاعاتی کامل از سلول استخوانی

 سلول استخوانی یا استئوسیت (BOne Cell) - این سلول در فضای روشنی به نام لاکونا(LaCuna) قرار دارد. سیتوپلاسم دارای زوائد بسیار ظریفی است که در مجرای تنگی (CanaliCulli) از ماده بنیادی قرار گرفته و گاهی با سلول های همسایه مرتبط میشود. در استخوان بالغ و متراکم، استئوسیت ها به صورت دوایر متحدالمرکزی در اطراف کانالی به نام هاورس قرار گرفته اند و متناوباً لابلای هر دایره سلولی، صفحه نازکی از ماده بنیادی استخون به نام تیغه هاورسی دیده میشود. روی هم سلولها و تیغه های متحدالمرکز و کانال هاورسی را سیستم هاورس مینامند. در استخوان اسفنجی و استخوان نابالغ در هم بافته (WOVen) تیغه ها و سلول ها جهت مشخصی نداشته سیستم هاورس تشکیل نمیدهند. استئوسیت ها به صورت یک پمپ مکانیکی، مولکولهای الی و یون های معدنی را به داخل اجزاء مایع استخوانی (BOne fluid) منتشر نموده و برگشت (TurnOVer) میدهند. استئوبلاست (Osteoblast) - استئوبلاست در محلی که قرار است استخوان سازی شود وجود دارد. این سلول ابتدا رشته کلاژن ساخته و تراوشی می نماید. سپس ماده بنیادی استخوان را تهیه نموده بر روی رشته ها قرار میدهد. این عمل را آنقدر ادامه میدهد تا در فضای تنگی (Lacuma) از استخوان خود ساخته محصور می شود. در این حالت از استخوانسازی خودداری نموده، استئوسیت نامیده می شود. در سیتوپلاسم سلول های بادکرده غضروفی که در مرحله استخوانسازی هستند و نیز در سیتوپلاسم سلولهای استئوبلاست آنزیمی به نام فسفاتاز قلیایی وجود دارد که به هنگام استخوانسازی تراوش شده و رسوب مواد معدنی را آسان می کند. استئوبلاست ها حاوی رسپتورهایی برای ویتامین D، کلسیتونین و هورمونهای استروئید می باشند. مهمترین نشانه استئوبلاست وجود آلکالین فسفاتاز در غشاء سیتوپلاسمی آن است و چون تبدیل به استئوسیت شود این آنزیم غیرفعالی خواهد شدستئوکلاست (Osteoclast) - دیوسلولی است که در محلی که استخوان در حال جذب است وجود دارد. این محل غالباً حفره ای است به نام لاکون هوشیبا (HOWShip's lacuma ) - استئوکلاست فعال در سطح جذبی حاشیه ای چین دار یا مخطط دارد. اما استئوکلاست های بیکار (Inactive) فاقد این حاشیه میشود. اخیراً اظهار شده است که استئوکلاستها از ترکیب مونوسیت های خون پدید میآیند.

رشته ها ،مغز و ماده بنیادی استخوان

رشته هارشته ها در بافت استخوانی از نوع کلاژن I میباشند، بلورهای هیدروکسی آپاتیت در لابلای این رشته ها قرار دارند. در استخوان هاورس یا استخوان بالغ (Mature = lamellar) در نواحی کوچکی به نام سیستم هاورس، رشته ها موازی با استئوسیتها هستند، اما در استخوان درهم بافته (WOven) یا نابالغ (Immature) سلولها و رشته ها نامنظم بوده، اندازه سلولها بزرگتر است.ماده بنیادی استخوان (Matrix of bone)قسمت اعظم ماده بنیادی استخوان از مواد معدنی (Minerals) ترکیب یافته که ۸۵٪ آن فسفات کلسیم و ۱۰٪ کربنات کلسیم است. مواد معدنی استخوان به صورت بلورهای هیدروکسی آپاتیت به فرمول ۲(Ca10(PO4)6(OH میباشد. در ماده بنیادی علاوه بر مواد معدنی و کلاژن I، مواد آلی زیر وجود دارد: استئونکتین + استئوکلسین + سیالوپروتئین استخوانی + پروتئوگلیکان استخوانی + پروتئین شکل دهنده استخواناطلاعاتی کامل از سلول استخوانی/قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد