اطلاعات جامعی از استخوان اسفنوئید


اطلاعات جامعی از استخوان اسفنوئید

 اطلاعات جامعی از استخوان اسفنوئید

  در عقب استخوان اتموئیدو جلوی زایده بازیلار استخوان اکسیپیتال و پتروس تمپورالی قرار دارد و دارای یک تنه، دو بال کوچک، دو بال بزرگ و دو زایده پتریگوئید می باشد. تنه اسفنوئید. در سطح فوقانی آن از جلو به عقب این عناصر دیده می شود: ۱- خارات موئیدال ۲-ژوگوم ۳- ناودان بینایی ۴- تکمه زین ترکی ۵- زین ترکی ۶ - دور سوم سلا ۷- سرسرهناودان بینایی محل عبور اعصاب بینایی و جایگاه تشکیل کیاسماست و در طرفین به مجرای اپتیک ختم می شود .در هر طرف تکمه زین ترکی، زایدهای به نام زایده کلاینوئید میانی دارد.در هر طرف دور سوم سلا، زایدهای به نام زایده کلاینوئید خلفی وجود دارد. در سطح تحتانی تنه، رستروم اسفنوئید دیده میشود. در سطح قدامی تنه، ستیغ اسفنوئید وجود دارد و در هر طرف آن سوراخ سینوس اسفنوئید دیده میشود که از طریق رس اسفینواتموئیدال به سینوس اتموئیلال خلفی راه پیدا می کند. در سطوح طرفی تنه از جلو به عقب، بالی کوچک، بال بزرگ، و زواید پتریگوئید خارج میشود. در کنار خلفی بال کوچک، زایده کلاینوئید قدامی وجود دارد. بال بزرگه اسفنوئید. در محل اتصال بال بزرگ به تنه، ناودان کاروتید (ناودان سینوس کاورنوس) وجود دارد که محل عبور سینوس کاورانوس و شریان کاروتید داخلی است. بال بزرگ دارای یک کنار محیطی و سطوح درون سری، برون سری و اربیتال میباشد. در سطح درون سری از جلو به عقب سوراخهای گرد (روتاندوم)، بیضی (اول) و خاری (اسپاینوزوم) دیده می شوند که به ترتیب محل عبور عصب ما گزیلاری، عصب ماندیبولار و شریان مننژیال هستند.  گاهی در سمت داخل سوراخ بیضی، سوراخ دیگری موسوم به سوراخ بی نام دیده می شود که محل عبور یک ورید است. سطح برون سری در تشکیل حفرات تمپورال و اینفراتمپورال شرکت میکند. در این سطح ستیغ این فرا تمپورال وجود دارد. به قسمت بالایی این ستیغ، سطح تمپورال بال بزرگ میگویند. کنار محیطی بال بزرگ به دو کنار قدامی و خلفی تقسیم میشود.  در کنار خلفی، خار اسفنوئید قرار دارد. قسمت داخلی کنار خلفی در عقب با رأس پتروس، فورامن لاس روم را تشیکل میدهد و از جلوی فورامن لاسروم، مجرای پتریگوئید شروع میشود. فورامن لاس روم بین رأس پتروسی در عقب و تنه و بالی بزرگ اسفنوئید در جلو قرار دارد. قسمت داخلی کنار قدامی در تشکیل شکاف سوپرااربیتال شرکت میکند.  این شکاف در بالا توسط بال کوچک، در پایین توسط کنار قدامی بالی بزرگ و در قسمت داخلی توسط تنهٔ اسفنوئید ایجاد می شود. اعصاب زوج IV ،III و VI و نیز عصب افتالمیک از این شکاف وارد کاسه چشم می شوند و ورید افتالمیک از این شکاف از کاسه چشم خارج میشود. زایده پتریگوئید، دارای دو بال داخلی و خارجی است. مابین این دو بالی حفره پتریگوئید وجود دارد و در بالای حفره پتریگوئید، حفره اسکافوئید قرار دارد. در انتهای تحتانی بال داخلی، هومولوس پتریگوئید قرار دارد. قسمت فوقانی کنار قدامی بال ها به هم متصل شده، سطح قدامی زایده پتریگوئید را تشکیل میدهند که در آن، سوراخ قدامی مجرای پتریگوئید مشاهده می شود ولی قسمت تحتانی کنار قدامی بالها به هم متصل نشده، شکاف پتریگوئید را ایجاد میکنند. در این شکاف زایده هرمی استخوان پالاتین قرار میگیرد. در قاعده زایده پتریگوئید بین سوراخ لاسروم و حفره پتریگو پالاتین مجرای ویدین قرار دارد. ستیغ اربیتالی متعلق به استخوان اسفنوئید می باشد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد