اطلاعات جامعی از نفرون/ قسمت اول


اطلاعات جامعی از نفرون/ قسمت اول

اطلاعات جامعی از نفرون

 ا- جسمک کلیوی یا مالپیگی:الف)گلومرول یا کلافه مویرگی: شامل آرتریول و مویرگ، از قطب شریانی، شریانچه های آوران و وایران وارد و خارج می شوند. بین بعضی سلولهای اندوتلیال مویرگها، سوراخ های بدون دیافراگم وجود دارد، داربست مویرگ های گلومرولی، مزانژیوم و سلولهای آن، مزانژیال یا dccp)، ستاره ای، pericyte like و از نوع عضله صاف متمایز نشده اند، اعمال آنها:۱- پشتیبانی از مویرگها۲- اعمال ماکروفاژی - مزانشیمی - عضله صاف۳- پاک کننده صافی گلومرول۴- فاگوسیتوز۵- انقباضی بر اثر AgII و تنگ کردن رگ گلومرولیب)کپسول بومن با دو لایه (سنگفرشی)۱- جداری۲- احشایی - پودوسیت ها۲ - لوله پیچیده نزدیک: منشوری کوتاه یا هرمی، راس آزاد آنها دارای روپوشی سلولی + میکروویلی های زیاد است که حاشیه مسواکی میسازند و زیر آنها لیزوزوم و کانالیکول راسی برای بازجذب پروتئین است و دو ناحیه دارد:پیچیده: مجاور کپسول بومن در لابیرنتمستقیم: در هرم فررن۳- لوله هنله:الف) نازک نازلی؛ سنگفرشی سادهب) قوس هنله: سنگفرشی سادهج) ضخیم صاعد: مکعبی کوتاه (شبیه لوله پیچیده دور و دنباله مستقیم ان است)۴ - لوله پیچیده دور: مکعبی کوتاه، قسمت ابتدایی و صاعد در هرم فررن و بقیه در زاویه بین شریان آوران و وابران در لابیرنت است.۵ - لوله حامل ادرار: مکعبی تا منشوری و شامل:الف) لوله جمع کننده، دو نوع سلول دارد:– تیرہ: میکروویلی زیاد-روشن: بدون میکروویلی و با میتوکندری کمب) لوله کمانی یا حد وسط هر ۱۰-۷ تا از آنها به یک لوله جمع کننده ختم میشود.ج) لوله بالینی: انتهای گشاد لوله جمع کننده است که ۲۵- ۱۰ تا از آنها جداگانه به صفحه غربالی در ناحیه پاپیلای هرم مالپیگی ختم میشوند.چند نکته۱- فضای کپسولی، فاصله بین کپسول بومن و گلومرول مالپیگی است. ۲- غشاء پایه گلومرول، عمل تصفیه فیزیکی و الکتریکی را در گلومرول انجام میدهد و عبور یون های مختلف را تنظیم میکند.۳ - غشاء پایه لایه احشایی کپسول بومن، مجاور غشاء پایه گلومرول است و انعطاف لایه جداری کپسول بومن در قطب شریانی، لایه احشایی میسازد.۴- سطح آزاد یا بیرونی غشاء پایه گلومرول، (همان سطح خارجی لایه احشایی کپسول بومن) را یک ردیف از سلولهایی بازواید سیتوپلاسمی یا پاهای اولیه و ثانویه (سلول پادار یا پودوسیت یا اپی تلیوم گلومرول) تشکیل میدهد که پاهای اصلی آنها به طرف غشاء پایه مویینه گلومرولکشیده شده و پاهای فرعی (ثانویه) را مییسازد که نحوه ی اتصال آنها به غشاء پایه طوری است که بین خود، فضاهای نسبتاً گشادی برای تصفیه خون و تولید ادرار ایجاد میکنند و هم در عمل انتخابی گلومرول دخالت دارند (به علت پلی آنیونیک بودن روپوش پودوکالیکسین)، ۵ - لایه ی جداری کپسول بومن در قطب ادراری (قطب مقابل شریانی) مکعبی می شود و گردن را میسازد. ۶- سلول های لوله پیچیده نزدیک هرچه فعالتر باشند، ارتفاع کمتر و میکروویلی های بلندتری دارند. ۷- باتوجه به اینکه طولی  و پهنای لوله پروگزیمال بیشتر از دیستال است، اگر برشی از قسمت کورتکس کلیه برای مطالعه میکروسکوپی تهیه کنیم، در زیر لام بیشتر مقطع لوله های پیچیده نزدیک را خواهیم دید.اطلاعات جامعی از نفرون/ قسمت دوماطلاعات جامعی از نفرون/ قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد