اطلاعات جامعی از نفرون/ قسمت دوم


اطلاعات جامعی از نفرون/ قسمت دوم
۸- عمل لوله های حامل ادرار الف) جمع کننده ادرار ب) حساسی به وازوپرسین (ADH) در ناحیه قشر کلیه (گشاد میشوند). ج) در مغز کلیه در تغلیظ ادرار نقش دارند (حساس به ADH) (ولی نقش اصلی در تولید ادرار هیپرتونیک بر عهده لوله هنله نفرونهای لوله بلند مجاور مدولا میباشد).قسمت هاى لوله حامل: لوله کمانی لوله بلینیبافت بینابینی کلیه: از قشر به مغز متراکمتر و نمایانتر میشود. شامل بافت خارج غشاء پایه لوله های کلیه و رگهای خونی و لنفی است و شامل دو قسمت است:۱ - در قشر: دو نوع سلولی بینابینی وجود دارد شبه فیبروبلاست.عمل: سنتز کلاژن و GAG برای این بافت شبه لنفوسیت۲- در مغز: ۳ نوع سلولی بینابینی وجود دارد Type I یا SPP Cell کرونومدولاری پروستاگلندین ترشح میکنند که عمل آنتی هیپرتانسیو دارد (عکس عمل دستگاه جنب گلومرولی) و به وسیله ADH تحریک می شود.Type II: شبه لنفوسیتIII Type: پریسیت که با رگهای مستقیم همراه است.
  • گردش خون: هر دقیقه کل خون بدن از کلیه عبور میکند.
۱- شریان: شریان کلیوی - » بین لوبی (بین هرم های مالپیگی) - » قوسی - » بین لوبولی (در لابیرنتها) -» شریانچه آوران -» مویینه ها-» شریانچه و ابران (قطر آوران کمتر از وایران)شریان و ابران قشر کلیه را مشروب می کند و شریانچه مستقیماز آن جدا شده، مغز کلیه را مشروب می کند.شرایین کلیه،end, art هستند.۲- مویرگها: آنهایی که اطراف لوله های قشری و مغزی هستند، منشعب از شریانچه و ابرانند و اندوتلیوم سوراخ دار دارند (مثل مویینه های گلومرولی)۳- وریدها وریدهای ستاره ای زیر کپسول – » بین لوبولی - » قوسی (ورید مستقیم به آن پیوند می شود) -> بین لوبی - » کلیوی،شرایین کلیه اندوتلیوم پیوسته و وریدها، اندوتلیوم سوراخدار دارند.Vasa recta: شریان مستقیم + ورید مستقیم + مویرگهای مستقیم - » این قسمت در مغز کلیه واقع است.بخش های دستگاه جنب گلومرولی: ۱- سلولهای جنب گلومرولی: همان سلولهای عضله صاف طبقه مدیای شریانچه آوران که تغییر ماهیت داده اند modified Smooth) (muscle، میوفیبریلها از بین رفته و سیتوپلاسم دانه دار است.۲- کانون متراکم (macula densa): تعدادی از سلول های لوله پیچیده دورند که مجاور شریانچه آوران قرار دارند و متراکم شده اند.Extraglomerularl meSengial): بعضی از سلول های داربست کلیه اند که تغییر ماهیت داده اند.سلولهای جنب گلومرولی به تعداد کم در جدار شریانچه و ابران هم وجود دارند، سلولهای جنب گلومرولی دو نوع گرانول ترشحی دارند، محتوی رنین و اریتروژنینوظایف دستگاه جناب گلومرولی۱- افزایش فشار خون (به خصوص سلول های جنب گلومرولی با تراوش رنین به خون)،۲- تولید RBC (به خصوص سلولهای جنب گلومرولی با ترشح اریتروژنین به خون)۳- حفظ تعادلی یونها سلولهاى گرانولار پری پولاره بین سلولهای پوششی لایه جداری کپسول بومن نزدیک به قطب شریانی (پریاپولار) هستند. ماده شبه کالیکرئین در فضای ادراری کپسول بومن تراوشی میکنند و به این ترتیب با دستگاه جنب گلومرولی عمل متقابل دارند و هم در عمل لوب های کلیه مؤثرند. اتصال جانبی آنها با سلولهای پری تلیال کپسول بومن محکم یا دسموزوم است. طبقات بافتی کالیس ها، لگنچه، حالب و مثانه از داخلی به خارج۱- مخاطی : اپیتلیومtransitional (پارامالپیگی) یا اوروتلیوم + (lamina propria) lسلولهای لنفاوی منتشردر عمق رشته های ارتجاعیزیر مخاطی وجود ندارداطلاعات جامعی از نفرون/ قسمت اولاطلاعات جامعی از نفرون/ قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد