اطلاعات جامعی از نفرون/ قسمت سوم


اطلاعات جامعی از نفرون/ قسمت سوم
۲- عضلانی: در کالیس ها و لگنچه اکثراً عضلات صاف حلقوی، ⅔ فوقانی حالب (داخلی طولی و خارجی حلقوی)، ⅓ تحتانی حالب و تمام   مثانه طولی - حلقوی -۳- آدوانتیسی: در اطراف لگنچه و مثانه وجود دارد ولی حالب و سطح  فوقانی مثانه را می پوشانداز کالیس ها به طرف مثانه، تعداد لایه های سلولی اوروتلیومافزایش مییابد و اتصال سلولها از نوع دسموزوم است.فرضیه آکاردئونی (در اپیتلیوم ترانزیشنال): غشاء سلولی آن قسمتاز سطح سلول های پوششی که متوجه لومن مثانه است، تیغه هایی دارد که مرکب از پلاک های ۶ ضلعی هستند که عمود بر سطح سلول قرار گرفته اند و در بین پلاکها، غشاء سلولی صاف است + در سیتوپلاسم همین سلولها فیبریلهایی در جهات مختلف هست که یک سر آن به غشاء سیتوپلاسمی چسبیده است + این سلول های سطحی در زاویه کناری که متوجه فضای مثانه است با کمپلکس اتصالی جنب حفره ای به هم چسبیدهاند + خاصیت چین دار آستر مخاط -> به هنگام استراحت و خالی بودن مانند آکاردئون جمع می شود و به هنگام ازدیاد فشار درونی باز میشود، پلاک ها و فیبریلها مانع نفوذ ادرار به داخل سلولهای سطحی پوششی مثانه میشوند.طبقات بافتی مجرای ادرار زن:۱- مخاطی: اپیتلیوم ترانزیشنال، بعد مطابق منشوری و بعد مطابق سنگفرشی که لابلای آنها غدد لیتر (اجتماعی از چند سلول موکوسی) قرار دارند + استر مخاط که در عمق آن رشته های الاستیک و شبکه وریدی نازک برای ایجاد نسج اسفنجی و نیمه نعوظی هست. طبقه زیرمخاطی وجود ندارد.۲- عضلانی: طولی داخلی - حلقوی خارج، لایه حلقوی در گردن مثانه اسفنکتر داخلی را میسازد. دسته ای از عضلات مخطط هم اسفنکتر ارادی پیشابراه را میسازند و در انتهای پیشابراه هم اسفنکتر ارادی دیگری وجود دارد.۳- ادوانتیسی طبقات بافتی مجرای ادرار مرد (زیر مخاط ندارد)۱- پیشابراه پروستانی (از مثانه تا پروستات که در پروستات درcolliculus seminalisestige مجاری غده پروستات و یک زوج مجرای انزالی به آن میریزند).۱) اپیتلیوم ترانزیشنال + آستر مخاط،۲) عضله: طولی داخلی - حلقوی خارج که حلقوی ها در اطراف مجرای ادرار مجاور گردن مثانه اسفنکتر غیرارادی میسازند۳)- پیشابراه غشایی (مامپرانوسی) (بین پروستات و penis)) اپیتلیوم مطبق کاذب + آستر مخاط) عضله طولی داخل حلقوی خارج.۴) پیشابراه اسفنجی یا غاری (Spongy یا کاورانوسی) (از میان penis میگذرد)۱) اپیتلیوم مطبق کاذب و در انتها مطبق سنگفرشی با غدد لیتر (اجتماع سلولهای موکوسی) که از مجرای ادرار زن بیشتر است و مخاط را نرم و مرطوب نگه می دارد، اپیتلیوم ایجاد دیورتیکولوم (جیب) میکند:بزرگ: foraminaکوچک foraminula* اطراف بافت همبند این پیشابراه ساختمان اصلی penis (اجسام غاری و اسفنجی) وجود دارد (بافت نعوظی) متشکل از شبکه های وریدی وسیع با جدار نازک که لابلای این ساختمان عروقی تعدادی سلولی عضله صاف پراکنده است - » طبقات عضلانی در این ناحیه از پیشابراه از بین رفته اند.اطلاعات جامعی از نفرون/ قسمت اولاطلاعات جامعی از نفرون/ قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد