اطلاعات پزشکی از غده فوق کلیه


اطلاعات پزشکی از غده فوق کلیه

اطلاعات پزشکی از غده فوق کلیه

 دو منشأ دارد: ۱) بخش مزودرمی که قشر غده (Cortex) را میسازد  ۲) بخشی اکتودرمی که مدولای غده رامی سازد.در طی هفته پنجم، سلول های مزوتلیال بین ریشه مزانتر و گونادها تکثیر یافه و به مزانشیم زیر خود نفوذ میکنند و در آنجا در اثر تمایز به اعضای اسیدوفیلیک بزرگی به نام قشر جنینی یا قشر اولیه Fietal Or) (Primitive Cortex تبدیل می شود. سپس گروه دیگری از سلو ل های مزوتلیال به مزانشیم نفوذ کرده، توده اسیدوفیل اولیه را محاصره میکنند. این سلول ها کوچکترند و قشر نهایی Definitive) (Cortex را خواهند ساخت.پس از تولد قشر جنینی به سرعت تحلیل میرود و تنها خارجی ترین لایه آن باقی مانده منطقه رتیکولار را میسازد. قشر غده فوق کلیه تا بلوغ به تکامل نهایی خود نمیرسد. در هنگام تشکیل قشر جنینی (اولیه)، سلول هایی با منشا دستگاه سمپاتیک (سلول های ستیغ عصبی) به سطح داخلی آن نفوذ میکنند و به شکل توده ها و طناب ها در آمده، مدولا (مغز) غده فوق کلیه را میسازند. این سلول ها، سلول های کرومافین (Chromaffin Cells) نام دارند و در زندگی جنینی به طور وسیعی در نقاط دیگر بدن پخش شده اند ولی در شخص بالغ تنها در مدولای غده فوق کلیه وجود دارند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد