اطلاعات کاملی از تنیدگی/ قسمت دوم


اطلاعات کاملی از تنیدگی/ قسمت دوم
ب ) شبکه های حمایتی: خانواده مددجو نقش مهمی در کمک به مددجو برای تطابق با تنیدگی بازی میکند. این حمایت همچنین می تواند به وسیله سایر سیستم های حمایت اجتماعی نیز اعمال شود. سیستمهای حمایتی، حمایت روانی از فرد به عمل می اورند و به او کمک میکنند تا احساسات همراه با تنیدگی خود را تعیین و بیان نماید.سایر عوامل مهم شامل فراهم ساختن اطلاعات و سرویس ها، مثبت ساختن برداشت فرد از خود و هموار ساختن راهی جهت ارتباطات و نقشی های اجتماعی جدید میباشد، به علاوه خانواده ها و گروه های حمایتی یک محیط قابل قبول را فراهم می نمایند و به فرد کمک میکنند تا رو ش های حل مسأله را جستجو نماید و مهارت های تطابقی جدید را فراگیرد.ج) روش های اداره تنیدگی: ۱- آرامسازی (Relaxation): این روش بدن را آماده مقابله با واکنش های جنگ و گریز میکند، تنفسی، نبض و میزان متابولیسم،فشار خون و استفاده از انرژی راکم می نماید. یکی از روش های آرامسازی بدین گونه است: ۱) دست هایتان را سفت مشت کنید و به احساسی که به وجود میآورد توجه کنید و چند ثانیه ای این حالت سفتی را حفظ کنید، ۲) مشت خود را باز کنید، عضلاتتان را شل نمائید و سعی کنید حالت سفتی را از خود دور نمائید، و ۳) این کار را برای هرکدام از گروه عضلات دستها، بازوها، شانه ها، صورت، قفسهٔ سینه، پشت، شکم، و پاها انجام دهید .۲- تصورات هدایت شده (guided Imagery): در این روشی، پرستار کنار مددجو مینشیند و از یک خاطره یا تجربه ای که مددجو آن را یک صحنه آرامبخش، دلپذیر یا خوشحال کننده میداند استفاده میکند. سپس مددجو این صحنه را به صورت تصویر وارد ذهنش میکند.۳- مراقبه (Meditation): ۴ جزء دارد: ۱) محیط ساکت، ۲) یک وضعیت انفعالی، ۳) یک وضعیت راحت، و ۴) یک کلمه یا تصویر ذهنی برای اینکه بتوان بر روی آن تمرکز کرد. فردی که مراقبه را تمرین می کند، چشمهایش را بسته، تمام عضلات بزرگ خود را شل کرده، و کلمه انتخابی را با هر بازدم به آهستگی تکرار میکند.این تمرین باید به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه و ۲ بار در روز انجام شود.۴- پسخوراند زیستی (Biofeedback) روشی برای به دست آوردن کنترلی بر روی سیستم عصبی خودکار و بنابراین تنظیم واکنش های بدن مانند فشارخون، نبضی، و یا انواع سردرد میباشد. در این روشی ۹ ۳ یک وسیله (مانند محرکات حرارتی پوست) استفاده می شود. مددجو سعی میکند به صورت ارادی از طریق آرامسازی و افکار آگاهانه تغییرات وسیله را کنترل نماید. بازخورد به دست آمده از تغییراتی که وسیله نشان میدهد، به فرد یاد می دهد که اعمال فیزیولوژیکی خود را که به طور طبیعی واکنش های غیرارادی هستند تحت کنترل خود درآورد.اطلاعات کاملی از تنیدگی/ قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد