اطلاعات کاملی از لوله (رحم)


اطلاعات کاملی از لوله (رحم)

اطلاعات کاملی از لوله (رحم)

  لوله فالوپ یا OViduct که با بند خود (McSOSalpinX) به Broadlig متصل است و در داخلی چینی از صفاقی قرار دارد و ۳ ناحیه تشریحی دارد. ۱- شیپور یا اینفاندیبولوم: طرف گشاد لوله، متوجه تخمدان و دارای فیمبریه ۲.آمپول طول لوله و ناحیه وسیع ۳- تنگه یا ایسموس: قسمت باریکی که به رحم مربوط است. 4- قسمت انتهایی یا Intramural که در ضخامت جدار رحم اسیر میکند. در مقطع عرضی ۳ طبقه دارد (از داخلی به خارج): ۱- مخاط : منشوری ساده با دو نوع مژه دار و بدون مژه و غددی = (gland Cell peg Cell) که ماده موکوئید ترشح میکنند. سلول های مژه دار به حرکت اسپرم و سلول های بدون مژه به تغذیه آن کمک میکنند، مواد مترشحه از سلولهای بدون مژه میتوانند با تخم بارور مبادله شوند. در حرکت تخم بارور به طرف رحم، انقباضات لوله رحمی، حرکت مژکها، هورمونها و ...، نقش دارند. ۲- طبقه عضلانی:۲ لایه عضله صاف (داخلی حلقوی، خارجی طولی) که به طرف رحم، ضخیمتر می شوند. ۳- طبقه سروزی:سطح خارجی لوله توسط چین صفاقی پوشیده شده است.لوله های فالوپ به دو لوله میگویند که از کنجهای بالایی رحم آغاز میشوند و در سطح تخمدانها به شکل قیف درمیایند و به انتها میرسند. طول هر لوله میان ۵ تا ۱۰ سانتی متر است و قطرشان تقریبا به اندازه قطر یک مداد است. جدار لوله ها از دولایه تشکیل شده است: لایه ای عضلانی و غشایی که حرکت تخمک (اوول) را از تخمدان به سوی رحم، که تخمک پس از بارور شدن بوسیله اسپرم درهمان لوله بدانجا میرود، میسر میسازد.سالپنژیت چیست؟عفونت لوله های فالوپشایع ترین علت سالپنژیت چیست؟انواع گونوکسی(بلنوراژی) از راه گسترش عفونت مهبل، سل که معمولا ثانوی و از سل ریوی ناشی است، عفونتهای ناشی از میکروبهای استافیلی کوک یا استرپتوکوک یا میکرئبهای دیگر، ورود شی خارجی.آیا سالپنژیت بیماری شایعی است؟آری ولی با کشف آنتی بیوتیکها و داروی ضد سل، اغلب عفونتهای لوله های فالوپ قابل کنترل و درمان شده است. آیا بیشتر یکی از لوله هاست که مبتلا به سالپنژیت میشود یا هر دو لوله؟کمتر ممکن است تنها یکی از لوله ها باشد و انواع سالپنژیت اغلب به هر دو لوله فالوپ آسیب میرساند. اما گاه میشود یکی از دولوله را نجات داد. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد