اطلاعات کاملی از مغز


اطلاعات کاملی از مغز

اطلاعات کاملی از مغز

  ماده سفید: - رشته های عصبی میلین دار - بافت نوروگلی-رگهاماده خاکستری:- نورون و رشته های عصبی برهنهطبقات قشر مغز از خارج به داخلی: ۱- ذره ای: نورون های افقی کاجال روی زمینه مشبک ۲- دانه دار خارجی: نورون های کوچک مدور هرمی ۳- هرمی خارجی: نورون های هرمی کوچک و متوسط ۴- دانه دار داخلی: مانند طبقه ۲ ۵- هرمی داخلی: هرمی درشت: Betz(گانگلیونر) ۶- پلی مورف * در CNS، در خارج رگ های خونی، فضایی محتوی CSF است که به آن فضای دور عروقی ویرشو - روبن گفته میشود. * در مغز روش تبادلاتی که بین خون و نورون ها صورت میگیرد، کاملاًاستثنایی است. این تبادلات، هم مربوط به مواد غذایی و هم رنگ ها و داروهاست. انتشار بعضی مواد و رنگها در مغز سریعتر و بعضی کندتر از بافت های دیگر بدن است و این نشان دهنده یک سد خونی - مغزی فعالی است که دایماً مواد مختلف موجود در خون را کنترل کرده، بعضی را با سرعت عادی یا تندتریاکندتر اجازه عبور میدهد و بعضی را بایگانی میکند، گرچه قبلاً پای دور عروقی آستروسیت ها را در عمل BBB، عامل مؤثر میدانستند، ولى اخیرا معلوم شده است که مویینه های مغز و اندوتلیوم ویژه آنها مهمترین عامل مؤثر در عملکرد BBB هستند که با ساختمان ویژه خود میکوشند تا در شرایط مختلف زندگی، حالت مغز دچار تغییرات فاحشی و سریعی نشود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد