اطلاعات کامل درباره ویتامین B5…!


اطلاعات کامل درباره ویتامین B5…!

اطلاعات کامل درباره ویتامین B5...!

ویتامین B5

یکی دیگر از گروه ویتامین های ب- کمپلکس مادهای به نام پانتوتنیک اسید است. این ماده که مورد نیاز انسان و تعداد زیادی از حیوانات میباشد به مقدار قابل ملاحظهای در مواد غذایی وجود دارد. در گوشت کم چربی- جگر- قلوه- دل- مرغ و خروس- دانه های کامل غلات- جنین گندم- سبوس گندم- سبزیجات سبز- مغزهای گیاهی- ملاس- شیر بیچربی- گلکلم- کلم ساقه ای- سیب زمینی- گوجهفرنگی- عدس یافت میشود مقدار قطعی مورد نیاز روزانه تعین نشده ولی بههرحال مقداری در حدود ۱۰ میلیگرم برای بزرگسالان در روز ممکن است مصرف شود.دانشمندان اروپایی کمتر از ۱۰ میلیگرم توصیه میکنند زیرا ممکن است، بنابراین در عمل است در بدن توسط باکتریهای رودهای تأمین شود. پانتوتنیک اسید یکی از اجزاء کوانزیم  برای استیلاسیون که یکی از واکنش های اساسی شیمیایی بدن است لازم سوختوساز بدن نقش مهمی دارد.کوانزیم در تشکیل و تجزیه اسیدهای چرب و در دخول چربی و هیدرات کربن در سیکل سیتریک اسید[ میباشد. همچنین کوانزیم یک سری اعمال شیمیایی که منتهی به تولید انرژی در بدن میشود نقش دارد. در ساختن ماده پورفیرین که قسمتی از مولکول هموگلوبین است و همچنین در تشکیل استرول از جمله در تشکیل A کوانزیم کلسترول  و در تشکیل هورمونهای استروئید که توسط غدد جنسی و غدد آدرنال تولید میشود نقش مهمی دارد. کمبود این اسید در انسان تا به حال دیده نشده و شاید به این دلیل است که این اسید بطور گستردهای در اغلب مواد غذایی معمول در رژیم های غذایی وجود دارد. بنابراین بیماری که منحصرا ناشی از کمبود این اسید در انسان باشد، بطور طبیعی تا به حال دیده نشده است.ولی برای مطالعه آثار و عوارض ناشی از کمبود احتمالی این اسید در بدن انسان ویلیامبین و همکارانش در دانشگاه ایالتی آیوا در امریکا بطور مصنوعی در عدهای که داوطلب شدهاند، این کمبود را بوجود آوردند. عوارضی که در این اشخاص دیده شد این بوده که بیمار ستیزهجو، عبوس، کجخلق، زودرنج شده است. چند نفر از آنها در بازوها و پاهای خود احساس درد میکردند و عدهای دیگر کم اشتها شده بودند و هاضمه آنها مختل شده احساس آشفتگی و تهوع نمودند.نبض آنها خیلی سریع و بنظر میرسید که بدن آنها در مقابل عفونت حساس شده باشد. آزمایش دیگری نشان داده است که علاوه بر علائم فوق پانتوتنیک اسید دارای عوارض شبیه عوارض کمبود سایر اعضاء دیگر ویتامین ب- کمپلکس میباشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد