اعصاب خودکار شکم و لگن


اعصاب خودکار شکم و لگن

اعصاب خودکار شکم و لگن

 به صورت شبکه های مختلط (سمپاتیک - پاراسمپاتیک) در مجاورت عروق بزرگ قرار گرفته اند. در ضمن زنجیره سمپاتیک هم در ادامه توراکس در ابدومن دیده میشود.شبکه سلیاکمقابل مهره های T12 و اما قرار دارند و الیاف، جمع شده، دو عقده عصبی به نام عقده های سلیاک را در کنار تنه شریانی سلیاک تشکیل میدهند. شبکه سلیاک در پشت بورسامنتالیسی، در جلوی ستون های دیافراگم و شروع آئورت شکمی و مابین غدد فوق کلیه راست و چپ قراردارد عصب اسپلانکنیک بزرگ به بالاترین قسمت عقده سلیاک و عصب اسپلانکلیک کوچک به پایین ترین قسمت آن (به نام عقده foss (Aorticorenal ختم می شود از شبکه سلیاک، شبکه های ثانوی دیگری خارج می شوند (همراه شاخه های شریانی) الیاف سمپاتیک برای اسفنکترها (پیلور، ایلئوسکال و ...) عمل حرکتی (Motor) دارند ولی برای بقیه ماهیچه های صاف جداری مهارکننده (inhibit Or) هستند. این در حالی است که الیاف پاراسمپاتیک عمل حرکتی بر روی ماهیچه های صاف لوله گوارش دارند. سمپاتیک بیشتر از عقده های سمپاتیک توراسیک تحتانی و کمری و خاجی و پاراسمپاتیک از واگ راست و چپ می آیند. شبکه ھای پوگاستریک (فوقانی) در جلوی دوشاخه شدن آئورت شکمی قرار دارد. شبکه در پایین، تبدیل به دوشاخه راست و چپ میشود که هر کدام شبکه لگنی طرف خود را تشکیل میدهد. شبکه لگنی (ھایپوگاستریک تحتانی) در طرفین رکتوم و مجاورات رکتوم قرار دارد. الیاف پاراسمپاتیک از عصب های S2 و S3 و SI و بیشتر الیاف سمپاتیک از عقده های سمپاتیک کمری و خاجی می آیند. از این شبکه هم شبکه های ثانوی برای عناصر لگنی مجاور جدا میشود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد