اعلان جنگ بر ضد سیگار/ قسمت اول


اعلان جنگ بر ضد سیگار/ قسمت اول

اعلان جنگ بر ضد سیگار

 فعالیت بین المللی برای مبارزه با استعمال سیگار: در آمریکا پس ازا نتشار اعلامیه پزشکان دائر بر ارتباط نزدیک سرطان ریه و استعمال سیگار، بلافاصله شرکت های سازنده سیگار دست به تبلیغات دامنه داری زده و توانستندجلوی اثر روحی آن اعلامیه را بگیرند. بطوریکه فقط در نیویورک ده روز در لندن یک هفته در پاریس هشت روز و در شیکاکو نه روز مصرف سیگار کم شد و سطح فروش تقریبا به نصف رسید در تمام دنیا برای مبارزه با کمپانی های ثروتمند سازنده سیگار دست به فعالیت های زیادی زده شد. مثلاً شهرداری لندن تصمیم گرفت که کشیدن سیگار را در سینماها ممنوع سازد و این امر به مدیران سینما ابلاغ شد و با شدت از سیگار کشیدن جلوگیری خواهد گردید. در شهرهای سانفرانسیسکو و شیکاگو و نیویورک نیز شهرداریها چنین فکری را در سر دارند و درباره آینده شاید جلوگیری از کشیدن سیگار در سینماها به اوج شدت خود خواهند رسید. در نظر است که با استفاده از پشتیبانی مقامات سازمان بهداشت جهانی این مبارزه در سراسر جهان دنبال شود و دولت ها مجبور شوند که بر فروش بسته های سیگار مالیات های سنگین به بندند. بطوریکه افلاطبقات پائین اجتماع جانبه هم از طرف دولت و هم از طرف جوامع بشر دوست . خود مردم به عمل آمده که نتیجه رضایت بخش است. بحث درباره اینکه آیا و تا چه حدودی کشیدن سیگار موجب بروز پروفسور کلنشی که تحقیقات بی شماری بعملی اورده معتقد است ضرر وآسیب نیکوتین در درجه اول متوجه قلب و جریان خون میباشد وی با مدارکمتعدد ثابت نموده است که بین اعتیاد به سیگار و بیماری های قلبی و جریان خون ارتباط وجود دارد. این واقعیت امروزه بویژه در موارد بیماریهای شریان های قلب و عضله های قلب مشخص گشته است. پروفسور کلانش برای سنجش فعالیت و جریان خون بهنگام کشیدن سیگار و پس از آن دستگاهی تعبیه نموده که ضمناً مقدار اکسیژن مورد احتیاج قلب را در موارد مختلف مذکور تعیین می نماید. دانشمند المانی نامبرده ۲۲۵ نفر را بین سنهای ۲۰ تا ۷۰ سال، قبلی و پس از مصرف نصف یک سیگار معاینه کرد و معلوم شد که حد اعلای افزایش جریان خون چهار دقیقه پس از پایان کشیدن نصف سیگار آغاز میگردد و ۲۵ دقیقه طول میکشد بعلاوه در کلیه موارد آزمایش مصرف اکسیژن قلب تا ۳۵ درصد افزایش مییابد. در مقایسه با مصرف نیروی بدن در موارد دیگر پروفسور معتقد است که کشیدن نصف سیگار مساوی با ۲۰ وات تولید نیروی بدنی بمدت ۲۰ دقیقه میباشد. بعبارت دیگر مصرف ۲۰ سیگار در روز مساویست با آن مقدار مصرف نیروی بدن در مدت ۸ ساعت دوچرخه سواری مداوم. طبیعی است که نتیجتاً معتادین بسیگار قلب را تحت فشار مداوم زیادی قرار میدهند. اما خطرات واقعی اعتیاد به سیگار متوجه کسانی است که دارای قلب ضعیف بویژه در مورد عضلات قلب یا اختلالات در جریان خون میباشد  زیرا طبیعت از افراد کاملاً سالم وزنه متقابلی آفریده که همینکه قلب احتیاج بیشتری به اکسیژن داشته باشد جریان خون خود بخود افزایش مییابد.اعلان جنگ بر ضد سیگار/ قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد