افرادی که در مقابله با ام اس به مشورتشان نیاز دارید…!!


افرادی که در مقابله با ام اس به مشورتشان نیاز دارید…!!

افرادی که در مقابله با ام اس به مشورتشان نیاز دارید...!!

 

گفتگو با افرار مناسب

مهمترین توصیه ای که در ارتباط با فرایند واقعی برنامهریزی می توانیم خدمتتان ارائه دهیم این است که از افراد متخصص و خبره راهنمایی بجویید. اگرچه میتوانید و لازم هم هست که اطلاعاتی از دوستان و بستگانتان کسب کنید، اما بهترین کمک از جانب کارشناسانی خواهد بود که دارای آگاهی عملی در مورد حقوق و پوشش حمایتی افراد معلول یا مبتلا به بیماریهای خاصی هستند.

افرادی که که احتمالاً باید با آنها در تماس باشید عبارتند از:

برنامه ریزان امور مالی: این متخصصان به افراد کمک میکنند تا اهداف مربوط به امور مالی شان را پایهریزی کرده و سپس دریابند که چگونه عمل کنند. اهداف، ممکن است شامل سرمایهگذاری ها، طرحهای مالیاتی، حفاظت از دارایی، طرح های مربوط به امور بازنشستگی و املاک باشد.

و کلا: این وکلا در زمینه ی امور قانونی تخصصی دارند.

کارشناسان تأمین اجتماعی: تخصص این افراد کمک به بیمه شدگان برای گرفتن بیمه ی از کارافتادگی تأمین اجتماعی (جهت کسانی که کار کردهاند و حق بیمه ی تأمین اجتماعی را پرداختهاند) و مستمری کمکی تأمین اجتماعی (برای افراد کم بضاعت یابی بضاعت) در صورت نیاز، میباشد.

علاوه بر انتخاب متخصصان مناسب، بایسته است که ارتباط خود را با اعضای خانواده تان نیز حفظ کنید. بعضی از شما (یا همه ی شما) از بحث درباره ی آینده طفره می روید، اما آخرالامر، بهترین راه برای کاستن از اضطراب ها این است که آنها را بیرون بریزیم.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد