افزایش گلبول های سفید تک هسته ای در کودکان


افزایش گلبول های سفید تک هسته ای در کودکان

افزایش گلبول های سفید تک هسته ای در کودکان

فزایش گلبولهای سفید تک هسته ای در اثر عفونت (مونو) مانند بسیاری از بیماریها از طریق تب، گلودرد و التهاب غدد لمفاوی مشخص می شود. به همین دلیل، ممکن است بسیاری از افراد بالغ متوجه نشوند که در ایام کودکی دچار این بیماری بودهاند. این بیماری بسیار رایج است و چنان که آزمایش های اندازهگیری پادتن خون نشان میدهد، نود درصد مردم قبل از رسیدن به سن بلوغ، به این بیماری مبتلا می شوند. این بیماری واگیردار بوده و در کودکان زیر سه سال که در کشورهای توسعه نیافته و یا خانوادههای فقیر زندگی میکنند، به صورت خفیف دیده میشود. گاهی اوقات بیماری آن قدر خفیف است که نشانه های آن آشکار نمی شود. این کودکان، هرگز پادتنی علیه بیماری تولید نکرده و برای تمام عمر مصونیت می یابند. بیماری مونو در هر سنی می تواند بروز کند، اما در سنینی که احتمال انتقال بزاق ازطریق بوسه، اسباب بازی و یا ... بیشتر است، رایج تر می باشد. سن بیماری فرهنگهای مختلف بستگی دارد. در برخی کشورها در سن بلوغ و در برخی در سنینکودکی احتمال واگیری آن بیشتر است.علت بیماری بیماری مونو از طریق ویروس اپسئین بار"، از گروه هرپس ویروس ها، ایجاد میشود.این ویروس در بزاق شخص آلوده وجود دارد و از این طریق منتشر می شود و سایر افراد راآلوده میسازد. با توجه به این که این ویروس در هواپخش نمی شود، شدت واگیریبیماری مانند سایر عفونتهای دستگاه تنفسی نیست. در صورتی که فرزند شما دچار بیماری مونو نشده باشد و در تماس نزدیک با فرد بیمار قرار گیرد، به احتمال پنجاه درصد بیمار خواهد شد که در مقایسه با شدت واگیری آبله مرغان و سرخک (نود درصد) بسیار کمتر است. عامل بیماری در حلق و بزاق بیمار است و حتی چند ماه پس از بهبود بیمار نیز واگیردار خواهد بود. امکان دارد ویروس بیماری در بزاق افراد سالمی که نسبت به بیماری مصونیت ندارد وجود داشته باشد. این اشخاص را حاملان سالم بیماری مینامند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد