اقدامات احتیاطی قبل از انجام واکسیناسیون سیاه سرفه


اقدامات احتیاطی قبل از انجام واکسیناسیون سیاه سرفه

اقدامات احتیاطی قبل از انجام واکسیناسیون سیاه سرفه

در صورتی که دو تا سه روز پس از نخستین واکسن، نشانه های زیر را مشاهده کردید، قبل از تزریق واکسن یادآور، پزشک را آگاه سازید:

- گریهٔ مداوم کودک به مدت دوالی سه ساعت.pertussis_child-coughing

- تب بالاتر از چهل درجه؛

- تشنج. پزشک از طریق دریافت آگاهی های یاد شده، در مورد تزریق واکسن یادآور و یا استفاده از واکسن دیفتری و کزاز (بدون واکسن سیاه سرفه) تصمیم خواهد گرفت. این تصمیم گیری در صورت مشاهدهٔ عوارض عصبی همچون شوک نیز به عهدهٔ پزشک خواهد بود. در صورت بروز هر یک از این موارد، باید تصمیم گیری در خصوص ادامهٔ واکسیناسیون را به عهدهٔ پزشک گذاشت.

پس از تماس با شخص بیمار چه باید کرد؟

چنانچه کودک در تماس با فردی بیمار قرار گیرد، باید در کوتاهترین زمان واکسن یادآور را تزریق نمود.

این توصیه در شرایطی است که:

- کودک کمتر از هفت سال سن داشته باشد؛

- چهارمین واکسن سه گانه را طی سه سال اخیر تزریق نکرده باشد؛

- نسبت به واکسیناسیون قبلی واکنش خطرناکی نشان نداده باشد. اگرچه اجرای توصیهٔ یاد شده در پیشگیری از بیماری مؤثر است، اما انجام منظم جدول واکسیناسیون، اطمینان و تأثیر افزون تری دارد

 هر فردی، اعم از کودک یا بالغ، که در تماس با شخص بیمار قرار گرفت باید برای پیشگیری از بیماری به مصرف آنتی بیوتیک اقدام نماید. آنتیبیوتیک درمانی با اریترومایسین باید تا چهارده روز ادامه یابد. این اقدام حتی در مورد افرادی که واکسینه شده اند نیز باید صورت گیرد.

والدین چه کمکی می توانند بکنند

- پنج بار واکسینه کردن کودک با واکسن سه گانه پیش از رسیدن به سن شش سالگی؛ اولین واکسیناسیون باید در دو ماهگی صورت گیرد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد