اقدامات مهم بعداز هر نوع شکستگی دندانی


 اقدامات مهم بعداز هر نوع شکستگی دندانی

 اقدامات مهم بعداز هر نوع شکستگی دندانی

 

*بیمار باید از فشار آوردن روی دندانهای ضربه دیده اکیدا خودداری نموده و در اولین فرصت به دندانپزشک متخصص کودکان مراجعه نماید.

* شکستگی های تاج و ریشه دندانها: گاهی اوقات شدت ضربه زیاد بوده و از باعث شکستن تاج و ریشه دندانها شده که در این حالت دندان همراه با

خونریزی و دردناک می باشد. شکستگی ریشه هم به چند شکل دیده را می شود که هر کدام درمان خاصی دارد که دندانپزشک متخصص انجام برای می دهد.

 بیرون زدگی، فرورفتگی و جابجایی دندانها: ضربه ممکن است باعث هر یک از حالات فوق گردد. والدین باید بدون هرگونه فشاری به دندان در اسرع وقت کودک را به مطب ببرند. ممکن است دندان ضربه دیده از محل خودش بیرون زده باشد یا برعکس ضربه باعث فرورفتگی دندان شده باشد؛ همچنین ضربه ممکن است باعث جابجایی دندان شده باشد .


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد