اناتومی گردن


اناتومی گردن

اناتومی گردن 

 گردن ۳ ناحیه دارد: ۱-قدامی ۲- نواحی طرفی ۳ - خلفی الف - ناحیه قدامیحدود: بالا: کنار تحتانی تنه مندیبل و خطی که زاویه مندیبل را به زائده ماستوئید وصل میکند.پایین: بریدگی جوگولار استرنومطرفین : کنار قدامی عضله SCMمثلث های ناحیه قدامیا -مثلث  عضلانیحدود: عقب و بالا: بطن فوقانی اموهایوئید، عقب و پایین : قسمت تحتانی کنار قدامی عضله SCM، جلو: خط قدامی میانیعناصر؛ عضلات تیروهایوئید، استرنوهایوئید، بطن فوقانی اموهایوئید، استرنوتیروئیدحدود: جلو: بطن فوقانی اموهایوئید، عقب: کنار قدامی عضله SCM، بالا: عضله استیلوهایوئید و بطن خلفی دی گاستریکعناصر: غلاف کاروتید با محتویات + شریان کاروتید خارجی + عصب اکسسوری + راس غده پاروئید2- مثلث  دی گاستریکحدود: بالا: کنار تحتانی مندیبل، پایین و جلو: بطن قدامی دی گاستریک،  پایین و عقب: بطن خلفی دی گاستریک و عضله استیلوهایوئیدعناصر: بخش سطحی غده ساب مندیبولار + بخش تحتانی غده پاروتید + عصب hypoglOSSal3- مثلث ساب منتالحدود: بالا: برآمدگی چانه  پایین: استخوان هایوئید  طرفین: بطن قدامی دی گاستریکعناصر: وریدهای سطحی که مبدأ ورید جوگولار قدامی است.ب - ناحیه طرفی حدود: بالا: زائده ماستوئید و قسمت خارجی خطا پس سری فوقانی، پایین: داخلىکلاویکلی، جلو: کنار قدامی SCM، عقب: کنار قدامی تراپزیوس ناحیه طرفی به دو بخش تقسیم میشود: ۱- ناحیه عضله SCM ۲ - مثلث خلفی گردند که خود به مثلث اکسیپیتال و مثلث سوپراکلاویکولار ((موکلاویکولار) تقسیم میشود، ناحیه عضله  SCM شامل ناحیه ایست که در سطح و عمق عضله SCM قرار دارد. عناصر از سطح به عمق: ۱- پوست ۲- فاسیای سطحی ۳- فاسیای عمقی ۴- عضله SCM ۵ - آنساسرویکال ۶- غلاف کاروتید ۷- سمپاتیک گردنی ۸ - زوائد عرضی مهره های گردنی و عضلات متصل به آن،
 • فاسیای سطحی: در امتداد فاسیای گردنی است و شامل سه عنصر است.
 • ۱- عضله پلاتیسما
 • ۲ - ورید جوگولار خارجی
 • ۳- شاخه های سطحی شبکه عصبی گردنی
 • ۱- عضله پلاتیسماء مبدا: فاسیای عمقی عضله پکتورالیس ماژور و دلتوئید مقصد: کنار تحتانی مندیبل و پوست ناحیه لب تحتانی و چانه عصب: شاخه سرویکال عصب، فالسیال   عمل: چین انداختن گردن
 • ۲- ورید جوگولار خارجی: از اتحاد دو ورید  در زاویه منئدیل تشکیل می شود ,. در ضخامت فاسیای سطحی و موازی با عصبGTCat au ricular به سمت پایین و عقب میرود در مثلث سوپراکلاویکولار فاسیای عمقی را سوراخ کرده عمقی می شود از پشت عضله SCM عبور کرده و به ورید ساباکلاوین میریزد. وریدهای جوگولار قدامی، عرضی گردن و سوپراسکاپولار به آن میریزد. ۳- شاخه های عصب:
 • ۱- عصب
 • LCSSer Occipital| ۲- عصب
 • Greater auricular) ۳- عصب عرضی گردن
 • ۴ - عصب Supra clavicular
  • فاسیای عمقی: از لیگامنتوم نوکه شروع شده شامل ۴ قسمت است: ا- لایه سطحی: که عضلات تراپز بوس، SCM و غده پاروتید را غلاف میکند و رباط های استیلومندیبولار و نوار زاویه ای نیام گردنی را میسازد. ۲- فاسیای پره ورتبرالی: عضلات Pre و Para ورتبرال را میپوشاند. ۳- غلاف کاروتید ۴- فاسیای پره تراکال: که غده تیروئیدراغلاف میکند.
  • عضلله SCM: در پایین دو سر دارد: سر داخلی یا استرنالی که از سطح قدامی مانوبریوم منشاء میگیرد سر خارجی یا کلاویکول از سطح قدامی ثلث داخلی کلاویکول
  مقصد: زائده ماستوئید عصب: ریشه نخاعی عصب اکسسوری و شاخه هایی هم از Ca,C2 عمل: اگر به تنهایی عمل کند سر را به سمت شانه همان طرف خم میکند اگر دو طرفه عمل کند سر را به طرف جلو خم میکند عضله تنفسی هم هست. مجاورات: کنار خلفی: ثلث میانی با عصب اکسسوری وشاخه های سطحی شبکه گردنی به همین خاطر به آن ناحیه عصبی میگویند. سطح داخلی: آنسا سرویکال و غلاف کاروتید سطح خارجی: ورید جوگولار خارجی، عصب عرضی Greater آنسا سرویکال: قوسی است عصبی از شبکه عصبی گردنی که در جلوی غلاف کاروتید است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد