بررسی ارزش غذایی انجیر / قسمت دوم


بررسی ارزش غذایی انجیر / قسمت دوم

انجیر و زخم کبد:

ابوحمزه ثمالی از ابی جعفر  ع نقل می کند که وقتی پادشاه قبطی خروج کرد و خواست بیت المقدس را خراب کند، مردم بهاطراف حزقیل پیغمبر جمع شده به وی شکوه نمودند، حزقیال وقت شب با خدا مناجات کرد، خداوند به رئیس هوا وحی کرد که نفوس و ارواح آنان را بگیرد و همگی مردند، حزقیل بر قوم خود این موضوع را خبر داد، آنها بیرون رفتند دیدند همهٔ آنها مرده اند،اما عجب و خودپسندی بر حزقیال عارض شد و با خود فکر کرد که سلیمان پیغمبر ع بیش از من فضیلتی ندارد چون بر من نیزاختیار هوا داده شد.در این حال زخمی بر کبد حزقیل عارض شد و او را اذیت نمود، با خدا مناجات و خشوع کرد و روی خاکستر نشست، خداوند بر وی وحی نمود که شیرهٔ انجیر را بگیر و از بیرون بر سینهٔ خود بمال، حزقیل چنین کرد و خوب شد.در مخزن الأدویه آمده است: انجیر ملطف، محلل، جالی قوی، صرع نافع، کثیرالغذاتر از سایر میوه ها، سریع الانحدار، مسکنحرارت، تشنگی، معرزق، ملین طبع، مسهل به رفق، کاسر قوت غضبی، مبرد دل و مسمن بدن است. به خصوص اگر چهلصباح با قدری انیسون تناول نمایند جهت خفقان ، سرفه ، درد سینه ، خشونت قصبه الریه، تقویت کبد، رفع سالها ورم طحال،بواسیر، عسرالبول مفید است. با بادام و پسته جهت اصلاح  بدن های ضعیف، زیاد کردن عقل، جوهر دماغ و با مغزگردو جهتامان از  سموم قتاله و با سداب، نائب مناب تریاق و چون ناشتا بخورند مجاری غذا را گشادکند و بدن را فربه سازد.خوردن آن پیش از طعام تلیین بطن نماید. و چون بر طبع مکروه آید سکنجبین با آن بنوشند و انجیر خشک، ملطف و در جمیعافعال ضعیف تر از تازه آن، معطش، ثقیل، ملین طبع و دافع مواد عفانه به طرف جلد است.لذا زیادی آن مولد شپش و جهت فالج، وجع ظهر، تقطیر البول، نافع و منعظ استبه سبب گرم کردن آن گرده را، با زوفای خشک جهت تنقیهٔ فضول سینه، سرفهٔ کهنه و اوجاع مزمنهٔ ریه، با مغز گردو جهتمعتادین به قولنج و صاحبان یبوست طبع مفید است. چون انجیر را در سرکه انگوری قند نه روز بخیسانند و هر روز پنج عدد آن را با قدری سرکهٔ آن بنوشند و بعضی را کوبیده ضماد نمایند جهت تحلیل سپرز مجرب دانسته اند و چون با مساوی آن مغز گردوکوبیده روزی بیست مثقال آن رابخورند بالخاصیه اطلاق می نماید و مجرب است.مضر جگر ضعیف، مصلحش گردو، صعتر انیسون و مصلح آن انجیر تازه سکنجبین، شربت ترنج و ریباس میباشد.

انجیر در روایات:

امام ابی الحسن رضا ع فرمود: انجیر بوی دهان را می برد، استخوان را محکم می کند، موی را می رویاند، درد را میبرد که باآن احتیاجی بر دوایی نداشته باشد.در روایتی دیگر چنین است: «یشد الفم و العظم». یعنی: دهان و استخوان را محکم می نماید.باز در روایتی دیگر امام رضا ع  فرمود: (هو جید للقولنج). یعنى: انجیر برای قولنج خوب استباز امام باقر  ع از امیرالمؤمنین ع که فرمود: انجیر را بخورید که برای قولنج نافع است. ولی گوشت ماهی را کم بخورید، که بدنرا از بین می برد و بلغم را زیاد می نماید و نفس و روح را غلیظ می کند.امیرالمؤمنین ع  فرمود: «أکل التین یلین السدد و هو نافع لریاح القولنج). خوردن انجیر سده های بدن را نرم می کند. برایبادهای قولنج مفید است. بعد فرمر شبها از ان کم بخوریددانشمندان طب می گویند: انجیر مزاج را لینت می دهد، دمل های چرکین را درمان می کند، شیرابهٔ آن را اگر به ریشهٔ دندانبمالند درد را ساکت می نماید.انجیر غذای نرم، لطیف و دارویی بی ضرر و سودمند است. شربت آن با روغن بادام مسهل خوبی برای اطفال است. این میوهسینه را نرم و مضمضه آن لثه ها را محکم می نماید، حرارت و تشنگی را تسکین می کند، عرق را زیاد نموده، سموم و چربیبدن را با عرق بیرون می آورد.دکتر جزایری گوید: «انجیر کبد را تقویت نموده، ورم طحال را فرو می نشاند و خوردن آن با گردو مقاومت بدن را در برابر سمومبالا میبرد، بوی بد دهان را از بین می برد

 سوختهٔ میوهٔ ان با روغن، خضابی است که موهای سفید را مشکی مینماید

بررسی ارزش غذایی انجیر / قسمت اول 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد