اندازه گیری درصد چربی از طریق چربی زیر پوست (Skinfold)


اندازه گیری درصد چربی از طریق چربی زیر پوست (Skinfold)

اندازه گیری درصد چربی از طریق چربی زیر پوست (Skinfold)

 این روش از سایر روش ها رایج تر است و بر این اساسی پیشنهاد شده، که حدود نصف کلی بافت چربی ذخیره در سلول های مخصوص زیر پوست قرار دارد و از آن جایی که بین چربی زیر پوست و کلی چربی بدن ارتباط زیادی وجود دارد می توان از طریق اندازه گیری چربی زیر پوست، کلی چربی را تخمین زد. با این روش چین پوستی، که شامل دو لایه پوست و ساختمان های زیرین آنهاست به وسیله ابزاری به نام کالیپر که در سال «۱۹۳۰» ابداع شده، اندازه گیری می شود. ضخامت چین، بستگی به مقدار چربی ذخیره شده در پوست دارد. شایان ذکر است که اگر آزمایشگر تبحر کافی در اندازه گیری داشته باشد میتوان به صحت مقدار به دست آمده اطمینان نمود. اگرچه چندین محل اندازهگیری چین پوست برای تعیین چگالی بدن مورد استفاده قرار میگیرد، اما جدیدترین آنها روشی است که در اینجا تشریح میگردد.روش اجراء برای اجرای آزمون به کالیپر نیاز دارید. لایه زیر پوست را به طور کاملاً محکم بین انگشت شست و اشاره نگهدارید. کالیپر را با یک دست فشار دهید، در حالی که هنوز چین پوست را با دست دیگر داخل آن نگه داشتهاید و در صفحه مدرج کالیپر مقدار چین را بر حسب میلیمتر تعیین کنید. در مردان لایه زیر پوست را در سینه، شکم و ران اندازه گیری کنید و در زنان اندازه گیری مذکور را در سه سر بازو، ران و بالای خاصره انجام دهید. تمام اندازهگیری ها در این روشی از سمت راست بدن انجام میگیرد و در همه اندازهگیری ها باید چین حالت عمودی داشته باشد مگر این که حالت طبیعی آن در جهت مخالف باشد؛ که در آن صورت اندازهگیری در جهت خط طبیعی چین خوردگی انجام میگیرد.کلیه ارقام خوانده شده باید برحسب میلیمتر ثبت شود . نهایتاً سه عدد به دست آمده ازاندازه گیری لایه زیر پوست در نواحی یاد شده با هم جمع گردد؛ یعنی مجموع لایه زیر پوست علامت زده شود. سپس با استفاده از یک خط کشی از نقطه علامت زده با ستون سمت چپ یعنی سن آزمودنی خط کشیده شود. درصد تخمینی چربی بدن، محلی تقاطع خط مذکور با ستون های میانی یعنی مقیاسی مردان و زنان خواهد بودبرآورد درصد چربی بدن با استفاده روشی مذکور احتمالا ۳ تا ۵ درصد خطا دارد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد