انسداد مادرزادی قسمت بالای مجرای ادراری


انسداد مادرزادی قسمت بالای مجرای ادراری

انسداد مادرزادی قسمت بالای مجرای ادراری

 گرچه انسداد در محل اتصال حالب بمثانه ممکن است زمینه مادرزادی داشته باشد ، ولی انسداد مادرزادی مجرای ادراری بالائی مخصوصا" درمحل اتصال حالب به لگنچه خیلی شایع است . انسداد U.P.J ممکن است در نتیجه عروق سرگردان ، چسبندگی ها، تنگی انترنسیک یا شاید آنومالی فونکسیونل اینناحیه بطور تنها یا توام با ضایعات دیگر باشد. ضایعات ممکن است دوطرفه باشند .بیماران با انسداد مادرزادی U.P.J معمولا " با درد متناوب پهلوها اغلب همراه با تهوع و استفراغ ، هماتوری ، نشانه ها بی از عفونت مجرای ادراری مراجعه میکنند . در بچه ها توده شکمی معمولا" قابل لمس  باشد . ضایعه ممکن است بدون علامت باشد ( تا اوایل بلوغ) یا بعدا" خود را بنمایاند. تشخیص معمولا" با X-Ray ونشان دادن  بلاتاسیون لگنچه یا  کالیس هایی  اختصاصی هیدرونفروز و محل انسداد در UPJ داده میشود . نارساتی عمل کلیه ممکن است بحدی باشد که نتوان کلیه را با I.W.P نشان داد تصمیم در مورد عمل کردن بیمار با انسداد مادرزادی بستگی به شدت خرابی فونکسیون گلایه، عوارض مثل عفونت یا سنگ و علائم سمپتوماتیک مربوط به انسداد دارد . در مورد اینکه هیدرونفروزه را برداریم یا محل انسداد را ترمیم نمائیم بستگی به درجه فونکسیون این کلیه و وضعیت کلیه طرف دیگر دارد . البته سن بیمار و وضع عمومی وی نیز مهم می باشد . روشهای مختلف جراحی برای ترمیم تنگی U.P.I وجود دارد که اغلب موفقیت آمیز می باشد .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد