انعطاف پذیری تماس زانو با بینی


انعطاف پذیری تماس زانو با بینی

انعطاف پذیری: تماس زانو با بینی

  ۱ - حالت شروع:به پشت بخوابید. ۲ - یک زانو را با دست بگیرید.۳- حالا آن را به بینی نزدیک کنید. در این حالت، سر را هم بالا بیاورید.۴- همین حرکت را با زانوی دیگر انجام دهید. تکرار تمرین: این تمرین را با هر پا چندین بار تکرار کنید.فواید این تمرین: این تمرین برای کشش پا، گردن و باسن مناسب است.تمرین قدرتی: قوس پشت ۱- حالت شروع:، رو به زمین بخوابید و دست ها را پشت سر بگذارید (می توانید از فردی کمک بگیرید تا پاها را بگیرد)۲ - تا آنجا که می توانید، سر و بالاتنه را از ناحیه کمر از زمین بلند کنید. فواید این تمرین: با انجام این تمرین، استقامت عضلات پشت افزایش مییابد. اگرناراحتی کمر دارید، این حرکت را انجام ندهید.تمرین قدرتی: خم کردن پاها۱- حالت شروع: به راحتی بایستید. ۲- روی پنجه پاها بلند شوید. ۳ - زانوها را تا نیمه خم کنید. ۴- روی پنجه ها فشار آورید. ۵ - به حالت اولیه بر گردید.تکرار تمرین: با حفظ کنترل بدن، ده بار این تمرین را تکرار کنید.فواید این تمرین: این تمرین برای بالا بردن قدرت عضلات ساق پا بسیار مفید است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد