انعطاف پذیری: چرخش تنه


انعطاف پذیری: چرخش تنه

انعطاف پذیری چرخش تنه

 حالت شروع: براحتی بایستید و دست ها را از طرفین روی کمر قرار دهید.۲- تنه را دوبار در یک جهت و سپس دوبار در جهت دیگر بچرخانید. در دومین چرخش، میزان چرخش را افزایش دهید.تکرار تمرین: این حرکات را چندین بار انجام دهید.فواید تمرین: با انجام این حرکات، انعطاف پذیری ناحیه کمر بیشتر می شود. انعطاف پذیری: چرخش سر ۱ - حالت شروع: به راحتی بنشینید و روی شل کردن شانه هایتان تمرکز کنید. این حرکت را می توانید روی صندلی انجام د هید .۲- سر را چندین بار به راست و سپس به چپ بچرخانید. این حرکات باید به آرامیانجام شوند. فواید این تمرین: این تمرین برای انعطاف پذیری عضلات گردن و کشش عضلات این ناحیه مفید است. چرخشی آرام سر، تمرین مطلوبی است. این حرکت گرفتگی و دردهای عضلانی ناحیه گردن را برطرف میکند.انعطاف پذیری: حالت گهواره۱ - حالت شروع: رو به زمین بخوابید و زانوها را خم کنید و بعد با دست، مچ پاها را بگیرید.۲ - تا آنجا که می توانید، پاها را بکشید.۳- در این حالت، سعی کنید روی شکم مانند گهواره تاب بخورید.فواید این تمرین: این حرکات، کشش مطلوبی در عضلات شکم ایجاد می کنند و انعطاف پذیری این ناحیه را افزایش می دهند. عضلات پشت سر نیز تقویت می شوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد