انعطاف پذیری: کشش تنه


انعطاف پذیری: کشش تنه

 آشنایی با جند برنامه تمرینی انعطاف پذیری

انعطاف پذیری: کشش تنه

۱- حالت شروع: بایستید. پاها را به هم بچسبانید، شکم را تو دهید و دست ها را به طور کشیده در بالای سر نگه دارید. ۲- یک دست را به طرف بالا بکشید و سپس این حرکت را با دست بعدی انجام دهید ( تا آنجا که می توانید، دست ها را بالای سر بکشید). ۳- از ناحیه کمر به طرف جلو خم شوید و سعی کنید نوک انگشتان پا را لمس کنید. تکرار تمرین: بعد از این حرکات را چندین بار تکرار کردید، متوجه می شوید که هر بار آن را راحتتر از قبل و با تعداد بیشتری می توانید انجام دهید. فواید تمرین: این حرکات باعث انعطاف پذیری ناحیه تنه می شوند. وقتی سعی می کنید انگشتان پا را لمس کنید، این انعطاف پذیری در ناحیه پشت وساق پاها بیشتر می شود.انعطاف پذیری: خم شدن به پهلو۱- حالت شروع: بایستید. پاها را به اندازهٔ عرض شانه از یکدیگر باز کنید. دست راست را بالای سر و نزدیک گوشیها، و دست چپ را در کنار بدن قرار د هید۲ - به طرف چپ خم شوید. دست چپ را به طرف پایین و ساق پا سر دهید. در این حالت، دست راست نزدیک گوش قرار دارد. همان طور که این حرکت را انجام می دهید، کشش را در ناحیه راست بدن حس می کنید.۳- این حرکت را با طرف راست هم انجام دهید. دست راست را به طرف پائین و ساق پا سر دهید. در این حالت، دست چپ را به گوش نزدیک کنید. حالا کشش را در ناحیه چپ بدن حس می کنید.تکرار تمرین: این حرکت را به آرامی و به طور کامل انجام دهید؛ دوبار به هر طرف بدن.فواید تمرین: این حرکات برای انعطاف پذیری تنه و پهلو مفید است.انعطاف پذیری: کشش ساق پا - حالت شروع: بنشینید و پاها را با دست بگیرید. ۲ - در حالی که پا را از مچ به پائین در دست دارید، سعی کنید زانوها را از طرفین به زمین نزدیک کنید.تکرار تمرین: این حرکات را چندین بار تکرار کنید. فواید این تمرین: این حرکات بویژه برای کشش عضلات داخلی ران مفید است وانعطاف پذیری مفصل ران را مفید است و انعطاف پذیری  مفصل ران  را افزایش می دهد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد