انواعی از ویتامین ها که ممکن است در مقابله باسرطان مؤثر باشند!!


انواعی از ویتامین ها که ممکن است در مقابله باسرطان مؤثر باشند!!

انواعی از ویتامین ها که ممکن است در مقابله باسرطان مؤثر باشند!!

درخ به طور کلی ویتامینها از عوامل نیرومند ضدسرطان هستند از جمله ویتامینC جط صدها جنبهٔ ضدسرطانی دارد. مثلاً ویتامین C روند تغییر و تبدیل آمینها و نیتراتها را به _2 مادهٔ سرطانزای نیتروز امین" متوقف می کند. نیتروز امینها از عوامل سرطانزای  می تواند فعالیت C هستند که ممکن است منشأ انواعی سرطان در بدن شوند. ویتامین رادیکال های آزاد اکسیژن سرطانزا را در سطح غشاء سلولی خنثی نمایند و به این ترتیباولین گام آغاز سرطان را در آستانه ظهور متوقف نمایند. بعلاوه ویتامین C میتواند به نظم سیستم دفاع طبیعی بدن کمک کرده و با فعالیت ویروسها و جهش های ژنتیکی که پایه گذار رشد خارج از کنترل سلولهای سرطانی است برخورد کرده و در نتیجه از تبدیل سلولهای سالم به سلول های سرطانی جلوگیری نمایند. ویتامین C رشد و عفونی شدن تومورها را در جانوران سرکوب می کند. برای مثال مصرف ویتامین C در موش موجب میشود که زمان ظهور سرطانهای غیرمنتظره و ناگهانی تا ۳۰ درصد به تأخیر بیفتد. و به طوری که در گزارش سال ۱۹۹۰ مؤسسه ملی سرطان امریکا در مورد اثر ویتامین C برای سرطان آمده است، ویتامین C بیش از هر ترکیب مفید خوراکی دیگر در فعالیت بیولوژیبدن انسان اثر مثبت دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد