انواع آزمایش های تشخیصی دوران بارداری


انواع  آزمایش های تشخیصی دوران بارداری

انواع آزمایش های تشخیصی دوران بارداری

  

موفقیت در آزمایش بارداری در منزل فقط جزئی از قضیه است. نه ماه آتی با انواع آزمایش هایی همراه است که برای اطمینان از سلامت شما و بچه در نظر گرفته شده است.

پزشک شما ممکن است اکثر این آزمایش ها را برای تمام زنان باردار توصیه کند، ولی برخی از آنها اختیاری است و نیاز به انجام آنها براساس عوامل خطرزای خاصی در نظر گرفته میشود. درست همان طور که در موقع امتحان در مدرسه مضطرب میشدید، ممکن است قبل از انجام آزمایش دوران بارداری نیز اضطراب داشته باشید. خاطرجمع باشید به احتمال زیاد با موفقیت از آن عبور می کنید.

در نظر گرفتن آزمایشهای تشخیصی دوران بارداری در سه ماهه ی اول ممکن است بنا بر سن، سابقهی پزشکی و بیماریهای زنان و زایمان، سابقه ی خانوادگی، و عوامل دیگری مایل به انجام آزمایش های بیشتری باشید که برای تشخیص بیماری های ژنتیکی یا بیماری های دیگری انجام می شود. تعدادی از این آزمایش ها از جمله نمونه برداری از پرزهای کوریونی (CVS)، آمنیوسنتز، و نمونه برداری از خون جنین است.

نمونه برداری از پرزهای کوریونی و آمنيوسنتز در اوایل دوران بارداری، تنها آزمایش هایی است که در طول سه ماهه ی اول قابل انجام است. این آزمایش های دوران بارداری، شامل بررسی کروموزوم های به وجود آمدهی بچه است. کروموزومها حامل اطلاعات ژنتیکی است که مشخصات فردی را تعیین می کند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد