انواع انحراف جنسی را بشناسید..!


انواع انحراف جنسی را بشناسید..!

انواع انحراف جنسی را بشناسید..!

انحراف جنسی

انحراف جنسی، ابراز ناهنجار تمایلات جنسی است. دامنه این اختلالات از رفتارهای تقریباً طبیعی تا رفتارهای مخرب یا آسیب رسان برای فرد یا هر دو همسر و در نهایت تا رفتارهایی که سبب اسیب و تهدید کامل جامعه می شوند، متغیر است. این اختلالات در طبقه بندی آماری اختلالات روانپزشکی با عنوان تکانه های بچه بازی، مالش، تماشاگری جنسی، آلت نمایی و آزارگری جنسی نامگذاری شدہ اند.تشخیصں این اختلالات هنگامی مطرح می شود که فرد براساس خیال پردازی جنسی خود دست به عمل زده و یا این خیال پردازی ها سبب ناراحتی شدید یا مشکلات بین افراد شده  باشند. سایر انواع انحرافات جنسی مثل یادگار خواهی یا مبدل پوشی یا آزادخواهی جنسی ظاهراً وقتی با اهمیت شمرده می شوند که در عملکرد اجتماعی و فردی مشکل عمده ای ایجاد کند.همه گیرشناسی، انحرافات جنسی درصد کوچکی از جمعیت را مبتلا میسازد ولی ماهیت تکراری و پیگیرانه این اختلال ها موجب شیوع قابل توجه انجام چنین اعمال می شود. بنابراین بخش قابل ملاحظه ای از جمعیت ممکن است قربانی مبتلایان به انحراف جنسی شوند. براساسی طبقه بندی اختلالات روانی در آمریکا شیوع انحرافات جنسی بسیار بیشتر از مواردی است که در مراکز بالینی تشخیص داده می شود.در بین موارد شناخته شده از نظر قانونی، بچه بازی در بین سایر انحرافات شایع تر است. ده تا بیست درصد کودکان تا سن هیجده سالگی قربانی سوء استفاده جنسی می شوند. چون در این نوع انحراف، کودکان مورد هدف قرار میگیرند، موضوع جدی تر می شود و در مقایسه با سایر انحرافات کوشش بیشتری برای ردیابی متهم به عمل می آید.مبتلایان به آلت نمایی که در کوچه، خیابان  آلت تناسلی خود را به کودکان نشان میدهند نیز اغلب دستگیر می شوند. مبتلایان به تماشاگری جنسی نیز ممکن است دستگیر شوند اما خطر آنها چندان زیاد نیست. در این فصل من به مشکلات جنسی رایج تر پرداخته و در مورد چگونگی کاهش آنها توصیه هایی را مطرح می سازم.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد