انواع بیماری های پوستی را بشناسید!!


انواع بیماری های پوستی را بشناسید!!

انواع بیماری های پوستی را بشناسید!!

بیماری های پوستی

جرب

جرب بثورات خورد و کوچکی شبیه به دانه ارزن تا دانه عدس قرمز رنگ و خارش داری است که با خارش شدیدی مخصوصاًدر شب ها در ناحیه دست ها و انگشتان تظاهر می نماید. عامل اصلی این بیماری انگلی به نام سارکوپت است که شب ها حرکت کرده و در مسیر حرکت خود خارش شدیدی ایجاد می کند این خارش گاهی در همه تن به وجود آمده و موجب ناراحتی شدید بیمار می گردد. بیماری واگیرداری است که ممکن است همه اهالی یک منزل را آلوده نماید. بثورات حاصله از بیماری جرب گاهی با ترشح ماده زرد رنگی توام است، زمانی بدون ترشح و خشک است در هر دو صورت باعث خارش شدید بدن بیمار خواهد شد. درمان: طبق معمول بایستی خلط غالب را معالجه و درمان کرد تا از پیشرفت بیماری کاسته شود. اگر علائم ازدیاد صفرا در بیمار دیده شود، از جوشانده پوست هلیله زرد، سنا، شاه تره، مامیران و افسنطین از هر کدام ۱۰ گرم برای ۷ روز صبح و شب هر قسمت را جوشانده میل نمایند. شربت بنفشه یا یک گرم صبر زرد را در نصف لیوان آب تمرهندی حل کرده میل نمایند این عمل را سه روز صبح ناشتا انجام دهند، آنگاه سه روز ترک کرده دوباره سه روز ادامه دهند تا جمعاً ۹ روز شود. اگر بیمار مبتلا به اسهال گردد، ۲۰ گرم روغن بادام شیرین میل نماید و ۸ ساعت غذا تناول نکند اسهال قطع خواهد شد. ماء الشعیر، شربت بنفشه، شربت آب لیمو، شربت تمرهندی میل نمایند. عرق شاه تره هر روز صبح ناشتا نوشند و در حمام روزانه بدن را با آب برگ چغندر و گل پنیرک و کمی آب لیمو و سبوس گندم بشویند. آرد باقلا و آرد جو را مخلوط کرده در حمام به بدن بمالند پس از زمانیتأمل بدن را با داوری زیر بشویند.نسخه:سدر نیم کیلو گل ریواس ۵۰ گرم گل خطمی ۵۰ گرم شاه تره ۲۰ گرم گل پنیرک ۲۰ گرم برگ گردو ۲۰ گرمهمه را نرم کوبیده مقداری لازم از آن را خیسانده در حمام بدن خود را بشویند.در صورتی که بیماری شدید و سخت بوده و موجب خارش شده باشد آب کرفس، روغن گل و سرکه در حمام به بدن به مالند و از فرمول بالا برای، شستشو استفاده کنند. اگر خلط سودا غالب باشد پس از پاکسازی آن به وسیله افتیمون و شربت شاه تره مقدار یک گرم صبر زرد را به ماء الجبن یا با آب تمرهندی به مدت سه روز میل کنند. سپس دو گرم زردچوبه را نرم کوبیده در روغن گل و سرکه حل کرده به محل خارش بمالند. در صورتی که خارش بیمار مبتلا زیاد باشد هر روز میتوان مقداری سبوس گندم را جوشانده، صاف کرده با کمی آب لیمو میل نمایند. این عمل را بایستی تا حصول بهبودی ادامه دهند روزانه با غذای خود مقداری سماق، آبلیمو، شربت رب انار یا دوغ ترش مصرف نمایند. در صورتی که مزاج بیمار بلغمی باشد پس از پاکسازی آن با تربد، صبر، غاریقون، شحم حنظل از هر کدام ۵گرم که همه را بایستی نرم کوبیده در ۲۵۰ گرم رب انار حل کرده روزی سه قاشق غذاخوری میل نمایند. روزانه حنا و مردار سنگ از هر کدام ۲۵ گرم، شحم حنظل ۱۰ گرم، آرد عدس ۲۵۰ گرم همه را مخلوط کرده مقدار لازم از آن را قبلاً خمیر کرده کمی روغن اضافه نموده به بدن به مالند یا اینکه جوشانده شنبلیله و شحم حنظل بمالند. باید کاملاً مواظب بود کهاز داروهای گرم چه از راه خوردن و چه از طریق شستشو استفاده نشود.دستورات دیگر عناب ۲۵ گرم ریشه کاسنی ۲۵ گرم سه پستان ۱۵ گرم ریشه شیرین بیان ۲۵ گرم گل بنفشه ۱۵ گرمهمه را نیم کوب کرده ۷ روز صبح و عصر جوشانده میل نمایند یا صبر زرد ۳ گرم، تر بد ۱۰ گرم و هلیله زرد ۱۵ گرم نرم کوبیده برای ۷ روز با آب شاه تره مصرف کنند.از داروهای مجفف یا خشک کننده برای شستشو و مالش روی پوست بدن میتوان استفادهکرد. نسخه برای شستشوی جراب شاه تره ۲۰ گرم گل خطمی ۱۵ گرم تخم یا برگ ترشک ۲۰ گرم مورد نیم کیلو برگ خشک گردو ۲۰ گرم سدر نیم کیلو پس از نرم کردن، مقداری لازم از دارو را خیسانده کمی سرکه یا قارا اضافه نموده در حمام بمالاند.در صورتی که بیماری جرب با دانه های آبدار همراه باشد، مورد، پوست انار، روغن گل و گل بنفشه را می توان نرم کوبیده در سرکه حل کرده بمالند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد