انواع تقسیم بندی انسداد را بشناسیم….


انواع تقسیم بندی انسداد را بشناسیم….

انواع تقسیم بندی انسداد را بشناسیم....

 

انواع تقسیم بندی انسداد

الف) برحسب اتیولوژی (مادرزادی یا )اکتسابی
  1. a) مادرزادی همانند تنگی مهآ در پسربچه ها، دریچه خلفی پیشابراه (PUV)، حالب های نابجا، اورتروسل و تنگی محل اتصال حالب به مثانه (UV Junction stenosis) و حالب به لگنچه (UPJ Stenosis) از علل مادرزادی دیگر آسیب به ریشه های عصبی S2-S4 میباشد که در مننگوسل دیده میشود.
  2. b) اکتسابی: خود به دو نوع تقسیم میشود:
l: با منشا درونی همانند تنگی پیشابراه ناشی از تروما یا عفونت، BPH یا کانسر پروستات، سنگ های حالب و مثانهII: با منشا بیرونی یعنی ضایعاتی که خارج از سیستم ادراری بوده و با فشارآوردن، باعث ایجاد تنگی و استاز می شوند:- فیبروز رتروپریتونئالحاملگی - متاستازهای کانسر پروستات یا گردن رحم.- اختلالات نوروژنیک که به طور عمده مثانه را تحت تأثیر قرار می دھد - در بچه ها یبوست شدید و طولانی (مثلاً در هیر شپرونگ) که با فشار روی حالب های تحتانی می تواند باعث هیدرو یورترونفروز دوطرفه شود.همچنین طولانی شدن و پیچ و خم خوردن حالب ثانوی به رفلاکس در دراز مدت باعث انسداد حالب و هیدرونفروز می شود (بخصوص در محل اتصال لگنچه به حالب). در تمام بچه هایی که مشکوک به انسداد باشند، باید VCUG برای کشف علت اولیه انجام شود. ب) برحسب سطح انسداد شامل تحتانی، میانی و فوقانی a) دستگاه ادراری تحتانی (همانند تنگی پیشابراه)، دراین حالت تنگی و نازکی جدار پیشابراه قبل از محل انسداد می تواند منجر به تشکیل دیورتیکول شود. چنانچه ادرار عفونی شده و بتواند نشت کند، آبسه دور پیشابراه تشکیل خواهد شد. اتساع مجاری پروستاتی نیز گاهی دیده می شود. b) دستگاه ادراری میانی (همانند هایپرپلازی پروستات)؛ در اینجا ۲ فاز وجود دارد: ۱) ترایکولاسیون جدار مثانه همراه هایپرتروفی عضلات آن، ۲) تشکیل cellula (حفره در جدار مثانه)، ۳) دیورتیکول مثانه و در صورت ادامه پروسه وارد فاز غیر جبرانی می شویمدر این حالت قدرت انقباضی مثانه کاهش یافته منجر به افزایش باقیمانده ادراری مثانه می شود که حتی می تواند تا ۵۰۰ml یا بیشتر باشد. c) دستگاه ادراری فوقانی شامل حالب و کلیه - حالب: در مرحله جبرانی به علت انسداد یا رفلاکس عضلات جدار حالب ضخیم می شوند و افزایش حرکات پریستالتیک منجر به دراز شدن و پیچ خوردگی حالب می شود. در فاز غیر جبرانی جدار حالب تضعیف شده و قدرت انقباضی خود را از دست میدهد. - کلیه: در ابتدا باعث هایپرتروفی عضلات لگنچه میشود ولی پس از مدتی به علت تحت کشش قرارگرفتن، لگنچه شل شده قدرت انقباضی خود را از دست میدهد. انتهای کالیس ها در حالت طبیعی به علت وجود پاپی مقعر است که با افزایش فشار در لنگچه به تدریج حالت تقعر آن از بین رفته و صاف و گرد می شود و با ادامه پروسه و در نتیجه فشار باعث آتروفی ایسکمیک شده و محدب می شوند (clubbing)تغییرات پارانشیم کلیه ناشی از دو مورد زیر است:۱ - آتروفی ناشی از فشار به دلیل افزایش فشار داخل۲ - آتروفی ناشی از ایسکمی ثانوی به فشار بر روی شریان های قوسی که در قاعده هرم های کلیوی واقع شده اند و متحمل بیشترین میزان فشار می شوند. مراحل پیشرفته آتروفی ناشی از هیدرونفروز فقط در هیدرونفروز یکطرفه دیده می شود. در نهایت کلیه به طور کامل تخریب شده، به صورت کیسه ای با جدار نازک حاوی مایع شفاف (شامل آب و الکترولیت) یا چرک در می آید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد