انواع داروهای توهم زا


انواع داروهای توهم زا

انواع داروهای توهم زا 

 توهم زا ها را گاهی داروهای روانگردان نیز می نامند  چون علاوه بر ایجاد توهمات، موجب قطع تماس با واقعیت و بسط و گسترش هوشیاری میگردند. این داروها به عنوان مقلد سمپاتیک عمل می کنند

الف - داروهای این گروه:

لایزر جیک اسید دی اتیل آمید (LSD)،دی متوکسی متیل آمفتامین، دی متیل تریپتامین (DMT)، سیلوسیبین (psilocybin)، مسکالین، فن سیکلیدین (PCP ) و متیلی دیوکسی متامفتامین (MDMA).

ب - همه گیری شناسی

مصرف این مواد در مردها بالاتر است. افراد بین ۲۶ تا ۳۴ ساله بالاترین میزان مصرف توهم زاها را دارند. عواملی فرهنگی بر مصرف توهم زاها مؤثر است.

ج - راه تجویز:

مواد توهمزا به شکل خوراکی، لیسیدن از روی کاغذ، دود کردن (به خصوصں PCP)، وتزریق وریدی مصرف میشوند، د - مسمومیت: تغییرات غیر انطباقی رفتاری یا روانشناختی قابلی ملاحظه از نظر بالینی نظیر افسردگی یا اضطراب بارز، عقاید انتسابی؛ ترسی از دچار جنون شدن ؛ تفکر پارانوئید؛ قضاوت مختلی؛ یا عملکرد مختلی اجتماعی یا شغلی: اتساع مردمک؛ تاکیکاردی؛ تعریق : طپش قلب؛ تاری دید؛ لرزشی: ناهماهنگی حرکتی؛ و احساس نشاط،

ه - مسمومیت با مقادیر زیاد

دوره های «سیر» (Trip) طولانی تر و شدیدتر به روان پریشی ها، وحشت، و احتمالا مرگ. و- ترک یا محرومیت: هیچ گونه وابستگی جسمی به این داروها مشاهده نشده است. ولی احتمالا وابستگی روانی ممکن است دیده شود. علائمی نظیر نگرانی مفرط، ترس یا وحشت در موقع قطع دارو ممکن است. مشاهده گردد.

ز - درمان

درمان انتخابی برای علائم روانی حاد مربوط به مسمومیت با توهم زاها مشاوره حمایتی، و اطمینان بخشی است. ندرتاً استفاده کوتاه مدت از داروهای روان درمان بخش (معمولاً آنتاگونیست های گیرنده دوپامین برای علائم پسیکوتیک و یا بنزودیازپین ها برای علائم اضطرابی) ممکن است ضرورت یابد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد