انواع درد ناشی از تخریب اعصاب در ام اس


انواع درد ناشی از تخریب اعصاب در ام اس

انواع درد ناشی از تخریب اعصاب در ام اس

 

درد اوليه

چندین نوع درد مختلف ممکن است به دنبال آسیب به اعصاب رخ دهد:

*دیسی استزی (DySesthesias)، که شایعترین نوع درد در ام اس محسوب می شود، یک احساسی درد و سوزش است که عموماً در دستها، پاها، یا تنه رخ میدهد. MShug" (در آغوش کشیدن ام اس  ) یک احساس فشرده شدن است شبیه حالتی که انگار یک باند را محکم دور قفسه سینه نورالژی تری ژمینال (Trigeminal neuralgia) یک درد شدید تیرکشنده و حالت سوراخ شونده در صورت (در مسیر اعصاب تری ژمینال یا سه قلو یا همان عصب پنج است).

*علامت لرمیت (Lhermitte's sign) یک احساس برق گرفتگی است که بعضی از مبتلایان به ام اس  آن را ذکر می کنند. این احساس پس از خم کردن سر به طرف جلو به وجود می آید و حالت برق گرفتگی در طول ستون مهره ها به طرف پاها گسترش مییابد.

شریر استفاده از داروها گزینه ی اول درمان دردهای نوروپاتیک محسوب میشود. فرآیند درمان مستلزم بررسی به صورت آزمون و خطا است زیرا درد یک تجربه ی مشخصی بوده و افراد پاسخهای متفاوتی به داروهای مختلف میدهند. راهکار معمول این است که با دوز کم درمان را شروع کنیم تا اینکه به یک سطح مؤثر درمانی برسیم. کلید معما این است که به دوزی از دارو دست بیابیم که در عین اینکه درد را مهار می کند، باعث کمترین مقدار خوابآلودگی یا هرگونه عوارض جانبی ناخوشایند دیگر شود. نورولوژیستتان ممکن است جهت به حداکثر رساندن تأثیر داروها و در عین حال به حداقل رساندن عوارض جانبی آنها، بیشتر از یک دارو را با دوز کم به صورت همزمان برای شما تجویز کند.

اگرچه هنوز هیچ دارویی به طور اخص جهت درمان درد مربوط به ام اس، مورد تأیید قرار نگرفته است، ولی انواع گوناگونی از داروها بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرند که نسبتاً مؤثر است . داروهای ضد صرع، شامل تگر تول (Tegretol) (کاربامازپین) (carbamazepine) و نورونتین (Neurontin) (گابا پنتین) (gabapentin) به صورت شایعی در درمان نورالژی عصب سه قلو و دیسی استزی (dySesthesias) (حسی غیر طبیعی م) به کار میرود. لیریکا (Lyrica) (پرگابالین) )sl, (Pergabalin درمان درد نوروپاتیک ناشی از دیابت مورد تایید FDA است و هم اکنون برای درمان درد ناشی از ام اس ، تحقیقات روی آن ادامه دارد.

سيمبالتا (cymbalta) (هيدرو کلريـــد دولوکسـتين) (duloxetine hydrochloride) برای درمان درد نوروپاتیک ناشی از دیابت و همینطور درمان افسردگی مورد تایید FDA است. این دارو در درمان درد وابسته به ام اس ، به خصوص دیسی استزی نیز به صورت موفقیتآمیزی مورد استفاده قرار گرفته است. داروهای ضد افسردگی سه حلقهای، شامل (الاویل) (Elavil) (آمی تریپتیلین) (desipramine) (cal, ruso) (Norpramine) ali (amitriptyline) و پاملور(pamelor) (نورتریپتیلین) (nortriptyline) برای درمان دیس استزی هم مفید است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد